ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עו

 ואם נחליט כמו שכתבתי דאטועים לא שייך בל תוסיף בלאו הכי לא שייך בזה בל תוסיף כשישנו בטעות שיחשבו שהוא מצוה, אבל בלאו הכי צריך ביאור דברי רש"י עירובין שם שסיים אי שמיני לא מכוון והוא פתח בלשון אנן וכו' ...

192

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עז

 ולפי זה יש לומר דעיקר הקושיא הוא משום גזירה על רובא דעלמא דידעי דמשום ספק הוא דעבדינן שמחשיבין אותו לספק שביעי, וכשישינין בו גם כן משום ספק נהי דמה שמחשיבין לספק שביעי וחכמים לא החשיבוהו לענין השינה ל...

193

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עח

 ומצאתי בפרדס הגדול המיוחס לרש"י (בהלכות ראש השנה סימן קע"א) ההוא דראש השנה למה תוקעין וכו' דהקושיא דאין להוסיף דעובר על בל תוסיף ופירש לערבב וכו' עיין שם, מבואר להדיא כרשב"א ולא כתירוץ התוס' ודגם בכופ...

194

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עט

 ועל כל פנים נלמד מזה גם כן דעת רש"י להדיא דבכל תקנת חכמים בטעם לא שייך בל תוסיף והגם דלדעתי ברור מכמה ראיות דאין ספר ההוא מרש"י עצמו וכניכר גם כן מתוכו בכמה דוכתי וכן מביא כמה פעמים מרבינו שלמה והוא ר...

195

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פ

 ולפי מה שכתבתי בפירוש דבריו בעירובין אם כן מה שכתב יתבינן לכתחילה ושרינן אישיבה גופה קאי ולא אשינה, ולפי מה שדקדקתי לעיל מלשון הנזכר דלאו מצוה הוא אלא רשות דמותר לכתחילה אם כן מזה גם כן ראיה למה שכתבת...

196

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פא

 ונראה דיש לדייק נמי לרש"י דבעי היכר בשמיני למאן דאמר ברוכי מברכינן מה יועיל ההיכר כיון דמברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו הרי חזינן דעושה למצוה ונראה כמוסיף, ודוחק לומר דאין הכי נמי הך מאן דאמר פליג דאם ...

197

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פב

 ובברכי יוסף אורח חיים (סימן תרס"ח ס"ק ג') מביא גם בשם יד אהרן שפירש כהקרבן נתנאל ודחאו באמת הבנין יעוין שם באורך שכיונתי לדבריו בדקדוק דברי רש"י, רק מה דהוסיף להסתייע מהרוקח דסבירא ליה כן לא ידעתי מה ...

198

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פג

 ושם לפני זה מצאתי גם המנהג שלא לאכול בלילה דהוא מנהג ותיקון קדמונים גדולי עולם בזמנו דרש"י, שכתב שם דרבינו אליעזר ורבינו שמואל בני רבינו יצחק הלוי [רבו דרש"י שמביאו בפירושו כמה פעמים כידוע] קידשו בליל...

199

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פד

 ובאליה רבה (סימן תרס"ח ס"ק ב') כתב מספר אמרכל טעמייהו של אותן שאין יושבין בלילה כדי לקיים גם הירושלמי דמשמע שאין לישב בשמיני וסיים דעליהם נאמר (קהלת ב', י"ד) והכסיל בחושך הולך דירושלמי לא פליג אש"ס די...

200

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות פה

 ומה שכתב בעל אמרכל להשוותם דקאי בארץ ישראל הגם דפשיטות הירושלמי משמע כן דאמתניתין קאי דמיירי בארץ ישראל וכן דברי ר' חייא בר אשי דקאמר לפסול מבעוד יום דרצה לומר בערב יום טוב דביום טוב אסור והיינו בארץ ...

1234567891011121314151617181920