ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק מצוות עשה ולא תעשה

 עיין מכות (כ"ג ב) תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני. ועיין הרמב"ן ומגילת אסתר בספר המצוות (שורש א') שאין במנין זה שום מחלוקת. ועיין בבעל הטורים (פרשת יתרו) שתרי"ג ושבע מצוות בני נח הרי מספר כת"ר תורה. ועיי...

12

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק חידושים על הרמב"ם

 רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א' הלכה א' פעמיים בכל יום קורין קריאת שמע בערב ובבוקר שנאמר וכו'. נראה מדעת רבינו שסובר דקריאת שמע דאורייתא. ובאמת הוא פלוגתא דאמוראי בברכות (כ"א א) לענין ספק קרא קריאת שמע ס...

13

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק חידושים על הרי"ף מסכת ברכות

 פרק א' דף ג' עמוד א' תלמידי רבינו יונה ד"ה ויש להקשות: שהברכות שהם מדרבנן וכו'. [נ"ב] ראיתי להפרי מגדים בפתיחה לאורח חיים נסתפק אי עשו סייג לדרבנן. והרי הכא ברכות דרבנן וחכמים עשו סייג ועיין עוד תוספו...

14

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק חידושים על הרי"ף מסכת שבת

 פרק א' דף א' עמוד א' הר"ן ד"ה ומקשו: אבל מכל מקום מדרבנן מיהא אסור. [נ"ב] עיין פרק קמא דבבא מציעא (י' ב) בהא דאמר ליה לישראל צא וקדש לי גרושה. הקשה בשיטה מקובצת בשם הריטב"א הא עובר אכתי על לפני עור לא...

15

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק חידושים על המרדכי במסכת שבת

 פרק א' דף ע"ז עמוד ב' בשלטי גבורים אות ד': בשם רבינו האי גאון וכו'. [נ"ב] בבית יוסף באורח חיים סימן רפ"ח הביא גם כן (זה) בשם הקדמונים. ודע מה שכתב תקרות ביתו עיין בבראשית רבה (פ"ט, ח') לא משמע כן עיין...

16

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות הקדמה

 בס"ד קונטרס קראתיו דברי חלומות. רשימת דברים שנתגלו לי בעזרת השם יתברך בחלום הלילה ממה שעלה בזכרוני. מלבד איזה דברים כתבתים במקומות אחרים בקונטריסיי אגב גררא. וחבל על דאבדין ומשתכחין כמה דברי תורה שחלמ...

17

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות א

 א) בימי חורפי ליל ג' כ"ב כסלו תר"ה [כך מצאתי רשום אצלי בעלה אחד שרשמתי כפי הנראה אז בו בפרק] חלם לי על פסוק (בראשית ג', ט"ו) ואיבה אשית וגו' ובין זרעה דייק לשון זרעה ולא זרע האדם דאיתא כל החיות נושכות...

18

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ב

 ב) עוד מזמן הנזכר שנה וירח הנזכר ליל א' כ"ז כסלו. על לשון הספרי (פרשת כי תצא קנ"ב) אין שלום יוצא מתוך מריבה שראיתי בכתבי אדון אבי הגאון ז"ל בדרושיו אז איזה דרוש על זה. וחלם לי דהפירוש הפשוט דיש פעמים ...

19

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ג

 ג) חלם לי [בהיותי באיזביצא] שהיו מגלין לי איזה דברים משורש נשמתי ובכלל הדברים היו אומרים לי כי הדור של משיח יהיה אותם הנפשות עצמן של דור המדבר [ומשיח נשמת משה רבינו ע"ה כנזכר ברעיא מהימנא (זוהר ח"ג רמ...

20

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ד

 ד) פעם אחת ביום טוב ראשון של פסח חלם לי פירוש לשון ההגדה אני הוא ולא אחר. רצה לומר דרגא דאני שהוא מדריגה היותר תחתונה סוד השכינה [השוכן בתוך הלבבות דבני ישראל עד שיכול לומר בשם ה' לשון אני] כנודע. הוא...

1234567891011121314151617181920