ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סו

 ועל פי זה אפשר לומר גם כן הא דבראש השנה דנקט ציבורא אחריתא דוקא דאז היא דהוה רשות דמצוה וחשיב זימניה בשעת תפילת ציבור אחר, אבל באותו ציבור אפילו בשעת תפילה אי נחשוב לברכה אחת הסמוכה לאותה תפילה כיון ד...

182

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סז

 והנה הריטב"א בסוכה שם אההיא דבכפילת המצוה ליכא בל תוסיף כתב וכענין שמצינו בכהן שאין מצווה אלא לברך פעם אחת כדרך אומרם בראש השנה אי בעי מצלי [כן הוא גירסתו ובספר דקדוקי סופרים מביא כן גירסת כל ספרי כתב...

183

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סח

 ויש לדקדק גם כן מאריכות לשון הברייתא שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל אוסיף וכו', ונראה לי בכוונת לשון זה וגם כוונת הברייתא דנקט כהן טפי מכל מצוות וגם מה שאומר שנתנה לי תורה רשות והרי ב...

184

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סט

 [ואיברא דלפי זה היה אפשר לומר הגירסא אי בעי מצלי ולא מצלי הנזכר לעיל דאתפילה ממש קאי ונימא אדרבא מזה דלא כתוס' וגם בכפילה יש בל תוסיף ואסור לברך ציבור אחר אם לא שיחזור להתפלל עמהם למאן דאמר דיכול להתפ...

185

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ע

 ורבה דסבירא ליה לפי דעתו ציבור אחר חובה יש לומר דבפעם אחת ביום שהוא מצוה חיובית גם בלא תפילה נמי דהא בקרא דכה תברכו לא כתיב תפילה, ורק לענין המצוה דרשות הוא שאמר זה דאין לנו אלא דוגמא דאשכחן בקראי דמש...

186

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עא

 ושוב זכיתי ומצאתי בספרי (פרשת ראה פיסקא ל') ומנין שאם פתח בברכת כהנים שלא יאמר הואיל ופתחתי לברך אומר ה' אלקי וכו' תלמוד לומר הדבר אפילו דבר לא תוסיף עליו עד כאן, מפורש דמיתור הדבר דריש אפילו דבר וכמו...

187

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עב

 ועל כל פנים בפירוש על סדר הברייתא דבתלמודין בעיני ברור כמו שכתבתי, ומזה ראיה למה שכתבתי לעיל דהוא רשות דמצוה בברכת כהנים, ומבואר מזה דהך אוסיף הוא דוגמת נתינת רשות דתורה דהיינו למצוה, ומה שאמרו משלי ה...

188

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עג

 ועל כל פנים נתבאר דמצד תפילה עצמה דדרבנן ליכא בל תוסיף [ולאפוקי ממה שראיתי בתשובות שבות יעקב (חלק ב' סימן מ"ד)] לחוש על מוסיפים תפילות בחצות וכדומה בציבור משום בל תוסיף יעוין שם באורך, ולדעתי פשוט דלי...

189

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עד

 והנה הארכתי קצת בענין בל תוסיף בדרבנן הואיל ואתי לידן אף שאינו נוגע לענין, ונשוב לדאתאן עלה דלפי מה שנתבאר דלא שייך בל תוסיף בדרבנן, אם כן לרובא דאינשי דידעי דהוא דרבנן דזיל קרי בי רב דבסוכות תשבו שבע...

190

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות עה

 אבל באמת זה אינו ולא כיון ראב"ד להנ"ל וגם כשנימא כן לא קשה זה כלל והוא לשיטתו הנזכר לעיל דאין מחלק בין מתקנים לעושים, ולפי דבריו לרמב"ם גם העושים צריכי לידע שהוא דרבנן ואם יטעו על דרבנן שהוא דאורייתא ...

1234567891011121314151617181920