ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נו

 ונראה דברי תוס' על פי מה שראיתי בספר הפלאה (כתובות כ"ד ב) ארש"י ד"ה דאיסור עשה כתב דנראה לו פשוט דמצות עשה נמי לישראל להתברך מהכהנים ודכן בכמה מקומות אף על גב דבתורה כתיב על העושה מכל מקום המצוה על שנ...

172

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נז

 ושוב מצאתי גם בחתם סופר (אורח חיים סימן כ"ב) שהוא נשאל מחותנו הגאון ר' עקיבא איגר קושיתו שבספר דרוש וחידוש הנ"ל והשיבו כמו שכתבתי יעוין שם באורך, אלא שהוא הביא שם הא דמוטל אישראלים להתברך מהרא"מ בספר ...

173

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נח

 ובפירוש הפני משה שם ד"ה מנין לנשיאת כפים מן התורה עד כאן, משמע דהבין דתרווייהו מן התורה לדעתי פשוט דליתא דמאחר דקרא דכה תברכו משמע רק פעם אחת ביום מקרא דוירד אין ראיה נגד זה דגם שם היה רק פעם אחת אלא ...

174

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נט

 והנה מדברי כולם מבואר דבמקדש גם כן נושאין כפים טפי מפעם אחת ונגד דברי רמב"ם הנ"ל, ומכל מקום גם הם אין רצונם לומר נשיאת כפים לכל קרבן דהרי נקטי שלושה פעמים ביום והיינו בתעניות ומעמדות דליכא מוסף ושתי פ...

175

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ס

 ואיברא בסוכה (נ"ג א) אמר ר' יהושע בן חנניה וכו' משם לקרבן מוסף משם לתפילת המוספין וכו' ועיין שם ברש"י דהיה מהמשוררין וכמו שהגיה מהרי"ב שם בגליון, והוא מוכרח מההיא גופיה דהרי כוונת רש"י בזה מה שהוצרך ל...

176

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סא

 והיה אפשר לומר מטעם אחר דהך ברכת כהנים דהתם שלפני הקטרה הוא בשעה שאמרו קריאת שמע וברכות עבודה עיין שם ברש"י דשאר לתפילה לא היה פנאי ומשמע דיצאו ידי תפילת שחרית בזה ואם כן הנשיאת כפים הוא משום התפילה כ...

177

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סב

 ומהר"מ מינץ נראה דפשיטא ליה דאציבור להתברך ליכא מצוה דקרא אכהנים קאי ואם כן גם תקנת חכמים כעין דאורייתא המצוה דנשיאת כפים בכל תפילת ציבור הוא אכהנים ואין נפקא מינה אי כהנים התפללו דהחיוב עליהם הוא בתפ...

178

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סג

 ואפילו תימא דכל זה דחוק וכמו שכתב תשובות חתם סופר שם דמסתמא ברכן ואותן עצמן מכל מקום למהר"מ מינץ ניחא ליה לאתויי טפי ממנהג הפשוט בכל ישראל, והגם דטעם המנהג יש לומר משום דתקנת חכמים הוא ומברכין אדרבנן ...

179

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סד

 וקצת יש לדייק כן מלשון קושית הירושלמי שם בריש פרק ד' דתענית דקאמר וישא את כפיו ואל יתפלל מצאנו תפילה בלא נשיאת כפים ולא מצאנו נשיאת כפים בלא תפילה עד כאן, ומה שכתב בקרבן עדה שם דרצה לומר מנא ליה דמתפל...

180

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות סה

 והקרבן עדה בשיורי קרבן שם ד"ה לא הקשה מוישא אהרן וגו' ולא היה תפילה ותירץ על פי התורת כהנים (פנחס י"ב) ורש"י בפרשת שמיני אויברכם דאחר כך אמר יהי רצון וכו' וזו תפילה [ועיין שם דיש לומר דמכאן יליף, ואין...

1234567891011121314151617181920