ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מו

 והיה נראה לי ראיה להיפך דשייך גם בדרבנן מדברי גאון שמביא בתשובת הרשב"א (סימן צ"א) אהא דספק התפלל אל יתפלל שפירש דאינו רשאי משום דהוה ליה בבל תוסיף ומוציא שם שמים לבטלה עד כאן, משמע דיש איסור בל תוסיף ...

162

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מז

 אך ראיתי בחידושי הרשב"א (ברכות כ"א א) ריש ד"ה הא דאמר כתב פירש גאון וכו' ואיכא משום בל תוסיף עד כאן, סתימות לשון זה משמע דאיסור בל תוסיף הידוע קאמר ועל זה שייך לשון משום רצה לומר משום אותו איסור הידוע...

163

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מח

 והיה אפשר לומר דריטב"א סבירא ליה כרמב"ם (ריש הלכות תפילה) דתפילה בכל יום מצות עשה דאורייתא, ועדיף מיניה דאילו הוא סבירא ליה שם דמנין התפילות לאו דאורייתא ומן התורה מתפלל כל פעם שירצה עיין שם (בפרק א' ...

164

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מט

 וראיתי בהרי"ף פרק ג' דברכות (דף ט"ו א) משמייהו דרבנן דהא דאמר ר' יוחנן ולואי וכו' לא אמר אלא תפילת נדבה אבל חובה לא דנמצא כמי שהוא מקריב שני תמידין בשחרית שהוא עובר משום בל תוסיף עד כאן. וכן הוא בהרא"...

165

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נ

 ובתשובות הגאונים הנקראים שערי תשובה (דפוס לייפציג ריש סימן נ"ו) והוא מרב האי גאון כתב אהא דנזכר שהתפלל פוסק כבר עיינא דרבנן דילנא במתיבתא משום לא תוסיפו קאמר דסבירא ליה תפילות נגד תמידין תקנום וכי בזה...

166

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נא

 והנה ידוע דגאון סתם שמביאים ראשונים כוונתם לרב האי גאון וכן בחדושי הרשב"א ברכות שם בסיום דברי הגאון אהא דפוסק כתב דאם גומרה הרי זה כמקריב שני תמידין של שחרית, והגם דשם לא סיים משום בל תוסיף מדברי הרשב...

167

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נב

 ולפי זה נראה דיש לומר גם כוונת הריטב"א לר' יוחנן כן דיש לומר דהוא אזיל בשיטת רבו הרשב"א בברכות שם דפליג אגאון בהא דפוסק ומביא מירושלמי דר' יוחנן לא סבירא ליה זה וכתב הטעם כיון דיכול להתפלל משום נדבה ל...

168

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נג

 והיה נראה לדקדק דעל כרחך כוונתו כמו שכתבתי, דשם לפני זה אתקנת ר' אבהו בתקיעות כתב כיון דעושין רק משום ספק ליכא בל תוסיף עיין שם, ועל כרחך אין טעמו בספק לפי שהדין כן בספיקא דאורייתא להחמיר, דאפילו תימא...

169

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נד

 ונראה דיש להוכיח עוד דאי אפשר לפי דברי הריטב"א סוכה שם ללמוד מבכור להחשיבו זימניה, דהנה באמת צריך להבין דמיון תוס' לברכה דכהן דמייתי והרי שם הכהן הוא העושה המצוה בציבור האחר כשיזדמן דעליו המצוה לברך מ...

170

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות נה

 וראיתי בטורי אבן שם (ט"ז ב) מפרש ההוכחה מבכור ממסקנא דגמרא דאי בעי לא מברך, ומה שהביא מהגמרא עצמה לולי דברי התוס' היה נראה לי לפרש הך אי בעי היינו שהיה יוצא לחוץ קודם קריאת כהנים ואין נפקא מינה בין פע...

1234567891011121314151617181920