ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לו

 ושוב ראיתי בספר יום תרועה (ראש השנה כ"ח ב) ד"ה מתיב הקשה מברכת כהנים ארמב"ם ותירץ על זה אלא בדבר שהוא לסייג יעוין שם, והוא כחילוק פרי מגדים הנ"ל אליבא דתוס', ובאמת חכמים הוסיפו גם בכהאי גוונא אבל הוא ...

152

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לז

 ושוב ראיתי בטורי אבן לראש השנה שם ד"ה ותוקעין הרגיש מרש"י עירובין הנ"ל אלא שהוא הקשה מהגמרא עצמה מדפריך משמיני בסוכה ולא מכל מצות עשה שהזמן גרמא, ואינו מוכרח דיש לומר דפריך משום דשם ידעי מעשים בכל יום...

153

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לח

 ועל כן נראה כמו שכתבתי דבאמת משום הכי לא פריך מאכילה דהוא תקנת חכמים ולא שייך בל תוסיף רק משינה דעל זה ליכא תקנת חכמים וכדברי ראבי"ה וממילא ילקה משום בל תוסיף דאורייתא, אלא דעדיין קשה דהא אגמרא גופא י...

154

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לט

 ואף דראיתי בפרי מגדים (שם אות מ') דלרמב"ם דכל דרבנן הוא דברי תורה מלא תסור גם על דרבנן איכא בל תוסיף בהני דלסייג וגדר דיש לא תסור יעוין שם, ומשמע דרצה לומר אפילו אי מכוון לדרבנן או לתוספות שלו אדרבנן ...

155

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מ

 ומה שכתב פרי מגדים שם מדקדוק לשון רמב"ם בהלכות ממרים והבין דגם רמב"ם סבירא ליה כן, אשתמיטתיה לשונו בריש ספר היד אחר מנין המצוות שכתב ויש מצות אחרות שנתחדשו וכו' כגון מגילה ונר חנוכה ותשעה באב וכו' חיי...

156

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מא

 אבל ראיתי בפירוש רמב"ן על התורה (פרשת ואתחנן דף ב') כתב דגם לעשות מצוה בפני עצמו בלאו דבל תוסיף וכן אמרו (מגילה י"ד א) ארבעים ושמונה נביאים וכו' ולא הוסיפו וכו' חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש וכו' ובירושלמי...

157

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מב

 ומדברי רמב"ן הנזכר מבואר גם כן סתירת דברי פרי מגדים בדרבנן שאין לו שייכות כמגילה הנזכר לעיל, ופרי מגדים שם דייק מלשון רמב"ם בהלכות ממרים ואשתמיטתיה גם בזה לשונו בסוף מנין המצוות שם שכתב אחר לשון הנ"ל ...

158

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מג

 ואיברא דלדעתי היה נראה דיום טוב שני שחוזרין ועושין אותו יום יום ראשון לכל דבר הוי ליה כעושה המצוה שני פעמים שכתבו תוס' דליכא בל תוסיף, ועל כן לא כתב רשב"א מזה לסייע תירוצו נגד תירוץ התוס' דזה גם לתוס'...

159

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מד

 ובפרי מגדים שם (סוף אות ל"ח) הרגיש מה ראיה מייתי משמיני דשלא בזמנו לתקיעות דבזמנו ולא תירץ כלום עיין שם [וצריך טעם למה לא תירץ כן דברי תוס' על פי דרכו משום הקושיא מיום טוב שני דתקשה לאידך מאן דאמר כנ"...

160

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות מה

 ומיהו כל זה לשיטת פרי מגדים דבדרבנן מכוון למצוה דרבנן או לשיטתיה דבדלא שייך לדאורייתא ליכא בל תוסיף, אבל לפי מה שכתבתי לעיל דלא כוותיה בזה ובזה אכתי קשה דעמי הארץ המכוונים סתם למצות ה' עברי אבל תוסיף,...

1234567891011121314151617181920