ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות כו

 וכפי הנראה הטור כתב זה ממה שנהגו בימיו וכמו שנהגו כן בימי מהרי"ל שהוא בא רק לתת טעם למנהג עיין שם וכמו שכתב אחרי זה ויש נוהגין וכו' ואותו מנהג דחה אבל הך מנהג הוטב בעיניו ונראה מטעמו דמהרי"ל וסבירא לי...

142

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות כז

 ומתוך לשון רש"י למדתי שורש למנהג מה שלא לאכול בלילה שהיה גם בימי חז"ל לא לחיוב על כל פנים, שפירש שם (מ"ח א) ד"ה הא לן וכו' מדליק בה וכו' שצריך לישב בה מחר עד כאן, ומבואר דמה שכתב מדליק קאי אליל שמיני ...

143

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות כח

 והנה ברוקח (סימן רי"ט וסימן רכ"ב) ומייתי ליה האליה רבה והברכי יוסף (בסימן תרס"ו) כתב דמכניס מאני מיכלא, והיינו על פי שיטת רש"י וסבירא ליה דגם בשעת אכילה צריך היכר שהרי כתב שם אחר כך (בסימן רכ"ב) ויושב...

144

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות כט

 ומסתימות לשון רוקח משמע דכלי מאכל עומדים שם כל היום, ולא כמו שכתב באליה רבה שם להכניס בליל שמיני עצרת וכן הב"ח שם כתב יעשה היכרא בליל שמיני וכו' [ובאליה רבה שם כתב בשמו דכן המנהג, וטעה אגב שיטפיה דשם ...

145

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ל

 ובאליה רבה (סימן תרס"ח סוף ס"ק ד') כתב דלפי מה שאמרו להביא כלי אכילה פשיטא דמותר לישן עיין שם ולפי מה שכתבתי זה אינו, ולא ידעתי מאי פשיטא שכתב והרי ודאי ראבי"ה ומרדכי ומהרי"ל שכתבו דאסור ולא כתבו הך ת...

146

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לא

 וכבר כתבתי דרחוק שיחלוקו ארש"י ולא יביאו כלל דבריו, והיה אפשר לומר על זה דרש"י שם סיים דלהכי שריא דאי שמיני הוא לא מכוון למצוה, וזהו בזמן שהיה ספק ויש לומר אז דהיה באמת ספק לא צריך היכר כלל ולא שייך נ...

147

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לב

 אך לשון רש"י שכתב ואנן וכו' מבואר דלזמנו קאמר ואי כמו שכתבתי דקאי רק בזמן שהיה ספק היה לו לומר והא קיימא לן מיתב וכו' ולא לשון ואנן, ולפי מה שכתבתי לעיל ניחא גם לשון אנן ורצה לומר אנן דקיימא לן מברכין...

148

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לג

 ומיהו בראש השנה שם אביי הוא דאמר זה דהישן וכו' ואי אפשר לומר כמו שכתבתי דהוא סבירא ליה בסוכה (מ"ו א) הלכתא כרבי בתפילין והכי נמי לסוכה דמברך כל שבעה ואם כן לא היה לו לומר הישן לשון דיעבד לרש"י, ועל כן...

149

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לד

 ובחידושי הרשב"א בראש השנה (ט"ז א) כתב דכל מה שתיקנו חכמים לצורך אין כאן בל תוסיף דכבר נאמר (דברים י"ז, י"א) על פי התורה אשר יורוך ותדע דהא שמיני דסוכה בזמן הזה מצוה של דבריהם ואוכלים וישינים בה למצוה ...

150

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות לה

 ובפני יהושע שם הביא דברי רשב"א וכתב שהוא כראי מוצק עד שהוקשה לו אתוס' שתירצו בענין אחר וכתב דגם הם מודו אלא דסבירא להו דשאני ההוא דהתם יעוין שם באורך, ועל דרך זה ראיתי גם כן בפרי מגדים אורח חיים בפתיח...

1234567891011121314151617181920