ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ו

 והיה נראה לכאורה לפרש דברי התנחומא בדרך אחר ובדקדוק הלשון להפטר ולא אמר לצאת או שלא לישב, דסבירא ליה הא דמיתב יתבינן לא שהיה תקנת חכמים על זה ביחוד לעשותו חובה ומצוה לישב דאם כן היה (צריך) לברך גם כן ...

122

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ז

 עוד היה אפשר לומר בזה על דרך זה ובענין אחר קצת דקאי אדלעיל שם דקאמר ילמדנו רבינו מהו לאכול בחג חוץ לסוכה כך שנו רבותינו ר' אליעזר אומר ארבע עשר סעודות חייב וכו' עיין שם, ומבואר דאף דמציין אקרא דביום ה...

123

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ח

 ומיהו מה שכתבתי לעיל להעמיד גם והלכתא מיתב וכו' דבגמרא בדורות ראשונים דלא בקיאי, דחוק דרש"י (חולין מ"ט סוף ע"א) ד"ה ואין כתב ובישיבה האחרונה נפסקו ההלכות הללו הפסוקות סתם בגמרא עד כאן והיינו בימי רבינ...

124

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ט

 אבל נראה לדון בזה מטעם אחר שאין מנהג הנ"ל נגד התלמוד, לפי מה שכתבו התוס' (סוכה מ"ז ריש ע"א) ד"ה מיתב החילוק בין סוכה ללולב לפי שפעמים שסוכתו עריבה עליו לאכול בה עיין שם וכן הוא בהרא"ש שם וכן בטור סימן...

125

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות י

 ובקרבן נתנאל על הרא"ש (סוכה פרק ד' אות ז') למד מהנ"ל דאם באותו היום עת צינה או רוחות או שום שינוי אויר אין ראוי לאכול בסוכה בשמיני ספק שביעי עד כאן, והנה הוא נקט כשיש איזה גריעותא עוד בסוכה מבבית ובאמ...

126

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות יא

 ובדרכי משה (שם אות ב') כתב לענין שלא לישן מטעם זה דאין דרך לישן בסוכה בלא מצוה עיין שם ובאמת האידנא במדינתינו גם אכילה אין דרך כלל כמו שינה, ועוד שם כתב אף לפי טעם הרא"ש וטור וכו' עיין שם משמע קצת דמר...

127

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות יב

 ומיהו אי נחליט כדרכי משה הנ"ל דשינה אין דרך אם כן על כרחך ראבי"ה לית ליה הנ"ל דאם כן למה ליה טעמא דאין מברכין תיפוק ליה משום דאין דרך לעריבות, אבל באמת לא ידעתי טעם ברור לזה לחלק בין שינה וכפי הנראה כ...

128

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות יג

 ולולי דברי רש"י והראשונים היה נראה לי על פי מה שכתבתי לפרש מה שאמרו הא לן, והא להו כדי שיבואו דברי ר' חייא בר אשי ור' יהושע בן לוי כל אחד למקומו, דיש לומר בשמיני ספק שביעי דמדרבנן צריך לישב הרי הוא ככ...

129

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות יד

 ואפשר לומר עוד בזה לשיטת רש"י דצריך היכר גם בשמיני דיתבינן שלא יהיה נראה כמוסיף [ויש לומר אף באכילה לא סמכינן אהיכר דברכה שהוא רק בתחילה וליכא היכר בכל הסעודה] ויש לפרש פוחת ארבעה משום מקום חשוב ובסוכ...

130

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות טו

 ובזה אפשר לפרש התנחומא הנ"ל שלא יסתור לתלמודין, ועל פי דברי הר"ן סוף סוכה (דף רנ"ד סוף ע"ב) סוף ד"ה והלכתא שכתב לחלק בין לולב לסוכה בלא טעם דעריבות שכתבו תוס' עיין שם, ויש לומר דמכל מקום צריך לזה לפי ...

1234567891011121314151617181920