ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יט

 ענין פורים שנקרא ימי משתה ושמחה דרק משתה ושמחה קבילו עלייהו (מגילה ה' ב) , והעיקר הוא המשתה דחייב לבסומי וכו' (שם ז' ב) וסעודת פורים הוא עיקר מצות המשתה ושמחה, וכן כל ענין פורים התחלת הצרה על ידי שנהנ...

112

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות כ

 ענין המגילה שמתחלת בסיפור תוקפו דאחשורוש. וכמו שאמרו (מגילה י"ט א) מאן דאמר כולה תוקפו של אחשורוש. וקיימא לן כן. ולדברי הכל צריך שתהיה כתובה כולה. שגם זה צריך לענין המכוון בסיפור המגילה. ולא עוד אלא ש...

113

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות כא

 ענין השבועות עיקרו בעבור שהוא זמן מתן תורה. כמו שיסדו אנשי כנסת הגדולה בנוסח התפילה שהם תיקנו התפילות לישראל כמו שאמרו בברכות (ל"ג א) והתימא ממגן אברהם ריש סימן תצ"ד שכתב מנהגינו לומר זמן מתן תורתנו ה...

114

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב הטענה מגילת טענות

 מגילת טענות ובו יבואר איך שדעת רוב החכמים שחשבון שאנו מחשבין אין כל פרטיו הלכה למשה מסיני ושברוב השנים נתברר כי החשבון צריך תיקון הן התקופות הן המולדות ושאין אנו יוצאים כלל ידי חובות המועדים אם לא בתי...

115

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב הטענה תשובת ר' צדוק

 בסיעתא דשמיא שנת התר"ב פה קהילת וולאדווקי כתב בעל הקונטרס מגילת טענו"ת ובו יבואר וכו' ושאין אנו יוצאים כלל ידי חובות המועדים וכו'. אמר הכותב זעירא וינקא דחבריא צדוק בהגאון אדוני אבי מורי ורבי המנוח מה...

116

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות א

 בדין סוכה בשמיני עצרת על דבר מנהג הרבה גדולי וקדושי ישראל שלא לאכול בליל שמיני עצרת בסוכה, וכמה מהם אין אוכלים גם ביום רק מקדשין ואוכלין פת הבאה בכסנין [כביצה דבעי סוכה לדברי הכל ביום טוב אחר קידוש שא...

117

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ב

 אלא שיש לעיין מהגמרא (סוכה מ"ח א) מדליק בה הנר להיכר וזהו כפי הנראה לכאורה רק בלילה דביום שרגא בטיהרא מאי מהני ולא שייך הדלקת נר ואכתי איזה היכר יהיה ביום ועל כרחך דכל דעביד היכרא בלילה סגי ביום גם בל...

118

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ג

 ואיברא דלפירוש זה משמע דכל שיכול לעשות היכר בהדלקת נר אפילו בידו גם כן לפחות ולפסול הסוכה לגמרי אין צריך דסגי בהיכרא כל דהו, [ואף על גב דבהיכר שכתב המרדכי דאין מברך לא סגי, היינו לפי שאינו דבר הניכר ל...

119

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ד

 אלא דלפי זה דכל הטעמים שאין אוכלים בלילה שייכי גם ביום אם כן מוכח מתנחומא הנ"ל דיהיב טעמא דתפילת גשמים דלא סבירא ליה טעמים הנ"ל ובלילה דלא שייך טעם זה צריך לישב, ומיהו באמת המעיין שם בלשון התנחומא לא ...

120

ר' צדוק הכהן מלובלין - משיב צדק אות ה

 ונראה דברי בעל הגהות מנהגים שמסתייע מהתנחומא להלכה דסבירא ליה איפכא ממה שכתבתי דבאמת בימי רב ור' יוחנן ורב הונא בר ביזנא ורב יהודה בריה דר' שמואל בר שילת עדיין לא בקיאי בבבל, וכמבואר (ראש השנה כ"א א) ...

1234567891011121314151617181920