ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ט

 ארבע מצוות של אכילה יש בליל פסח, פסח מצה ומרור וארבעה כוסות דשתיה בכלל אכילה, וכלל המצוות דאכילה נראה לי שהוא נגד שם האדנות שכן הוא בגימטריא אותו שם עם הכולל, והוא השם השוכן בתוך ובקרב בני ישראל ועל י...

102

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות י

 ענין הספירה שתלה הכתוב בפרשת אמור במחרת השבת וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' עד ממחרת השבת השביעית וגו' (ויקרא כ"ג, ט"ו), ומפי השמועה וקבלת חז"ל (מנחות ס"ה ב) ידענו דשבת קמא רצה לומר יום טוב, וצריך טעם למה...

103

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יא

 האותיות הם שורש הכל, כי כל דיבור ומחשבה הוא באותיות כידוע, ובדבר ה' שמים נעשו, ובעשרה מאמרות נברא הכל אמירה הוא בלחישו, ואותיות המחשבה על ידם נשתלשלו עולמות אצילות בריאה יצירה בשלושה מיני מחשבות שבאדם...

104

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יב

 חודש תשרי נברא באות ל' כמו שכתב בספר יצירה (פרק ה') המליך אות ל' בתשמיש וקשר וכו' מאזנים בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש וכו', וידוע דל' נקרא מגדל הפורח באויר בסנהדרין (ק"ו ב) ללישנא קמא דרש"י שם מפי השמוע...

105

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יג

 חודש אדר נוצר באות ק' כמו שכתב בספר יצירה (סוף פרק ה') המליך אות ק' בשחוק וכו' וצר בו דגים בעולם, ונראה לי דהיינו לויתן זה יצרת לשחק בו שממנו השחוק למעלה כמו שאמרו בריש עבודה זרה (ג' ב) ובהספינה (בבא ...

106

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יד

 ארבע מצוות יש בפורים מקרא מגילה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים והסעודה דמשתה ושמחה, ובודאי נתקנו להמשיך על ידי זה עליו קדושת היום כמו שהיה אז ליהודים ארבעה דברים אורה ושמחה וששון ויקר, ולעשות על ידי זה מ...

107

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות טו

 השלושה רגלים הם הממשיכים כל מיני שפע לזרע יעקב, וכלל הצטרכות האדם הם שלושה דברים בני חיי ומזוני, בפסח על התבואה (ראש השנה ט"ז א) הוא השפעת מזוני, ועל כן אז יש מצוות דאכילה שאין כמוהם בכל השנה שום מצוה...

108

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות טז

 ענין מצות זכירת עמלק דהמחיה הוא בהניח, ומה תועלת בזכירה עתה בגלות, על דרך הפשוט ידוע מה שנאמר (דברים כ"ה, י"ח) אשר קרך שקירר בפני אחרים (תנחומא כי תצא ט'), כי אחר נסי מצרים היו כל אומות יראים ליגע ביש...

109

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יז

 ענין שביקשו לעשות פורים יום טוב ולא קבילו עלייהו, כי יום טוב נקרא שבת שצריך לשבות ממלאכה, כי גם בו יש נייחא מכל מלאכות ויגיעות דעולם הזה שהוא עולם היגיעה, כמו שה' יתברך הכתיב על עצמו מעשה במעשה בראשית...

110

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות יח

 ענין היום טוב של ראש השנה, דשלושה רגלים הם על טובות שעשה עמנו ה' יתברך ביציאת מצרים ומתן תורה וענני כבוד, אבל ראש השנה שהוא זכרון ליום ראשון מאחר דנמנו וגמרו בעירובין (י"ג ב) דנוח לאדם שלא נברא יותר, ...

1234567891011121314151617181920