ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ט

 ט) והתחלת הקדושה שצריך להיות מצד האדם די בדבר מועט על דרך שאמרו (שיר השירים רבה ה', ג') פתחו לי כחודה של מחט וכו' וכמו שאמרו ביומא (ל"ט א) על פסוק (ויקרא י"א, מ"ד) והתקדשתם וגו' מקדש עצמו מעט וכו' מלמ...

92

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות י

 י) ועיקר הקדושה כשהוא לה' ולשם שמים כמו שנאמר (ויקרא י"ט, ב') קדושים תהיו לאלהיכם ונאמר (ירמיה ב', ג') קודש ישראל לה' ולאפוקי שבעה פרושים דסוטה (כ"ב ב) שגם כן פורש מתאוות ומתקדש אבל אינו לה' רק מצד הי...

93

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות א

 המחשבה היא עיקר האדם כידוע, אבל כמה מחשבות אינון כמו שמובא בתיקוני זוהר (סוף תיקון י"ט מ"א ב) עיין שם חשיב ארבע, ובתיקון ס"ט (קט"ו א) איתא בין שלוש לארבע וכמה מחשבין אינון דא לעילא מן דא וכו' ולעילא מ...

94

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ב

 האמונה היא עיקר עבודת האדם משבא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו (מכות כ"ד א) , רצה לומר שהוא צדיק בדבר זה כי יש צדיק בדבר אחד ולא בדבר אחר כמו שכתב הרמב"ן (נדה י"ד א) גבי גמלים וחמרין עיין שם. וכיו...

95

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ג

 והאמונה הוא יסוד גדול להציל האדם מדמיונות של תוהו ומחשבות הבל שרוב בני אדם שקועים בהם, כל אחד כפי שקיעתו באיזה תאוה וחמדה מחמודות העולם הזה כל מחשבותיו שקועים באותו דבר, איך יגיע לה ואיך יהנה מזה וכיו...

96

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ד

 וחודש אדר נראה לי שהוא מסוגל יותר להתגבר בו על כח הדמיון, כידוע דשנים עשר חודש הם נגד שנים עשר שבטים שלכל שבט יש מעלה וכח מיוחד שבו הוא מתיחד ונרשם משאר השבטים דעל ידי זה נחשב לשבט בפני עצמו, ואף על פ...

97

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ה

 ושורש עמלק נראה לי שהוא כח ההשתקעות בדמיונות עולם הזה. והוא ראשית גוים רצה לומר השורש של כל מיני גוים, שכל אומה יש לה השתקעות במין רע מיוחד שזהו שורשה וממנו הוא כל כוחם בעולם הזה. דעל כן החזיר התורה ע...

98

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ו

 ארבע מצוות יש בפורים מקרא מגילה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים ומשתה ושמחה, ונראה לי שהם נגד ארבע אותיות שם הוי"ה ב"ה דמלחמה לשם זה בעמלק מדור דור, והניצוח הוא על ידי ארבע מצוות מעשיות אלו, דכל מצוות שעו...

99

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ז

 ארבע פרשיות נראה לי שהם נגד ארבע אותיות שם הוי"ה ב"ה, שתים לפני פורים שעדיין אין השם שלם קודם מחיית עמלק, הוא נגד שתי אותיות ראשונות שבהם נבראו שני עולמות כמו שאמרו במנחות (כ"ט ב) והיו"ד על שם המחשבה ...

100

ר' צדוק הכהן מלובלין - מחשבות חרוץ אות ח

 ארבעה ראשי השנים הנשנים בריש ראש השנה נראה לי שהם נגד ארבע אותיות שם אהי"ה שהוא שם הכתר כידוע, ובו נגאלו ממצרים כמו שנאמר בפרשת שמות (ג', י"ג) ואמרו לי מה שמו וגו' דאמר לו תחילה שם זה, דאותה גאולה הוא...

1234567891011121314151617181920