ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

צוואת הריב"ש

 צוואת הריב"ש ע"ה להיות תמים בעבודתו יתברך עבודה תמה ועיקר שלא לשכוח הדברים ועיקר ללמוד בכל יום שיעור מוסר הן רב הן מעט ולראות א"ע תמיד להדבק א"ע במדות טובות והנהגות ישרות ושלא יניח שום יום מעשיית מצוה...

2

ר' צדוק הכהן מלובלין - לבושי צדקה

 ב"ה. לבושי צדקה על חלק ה' מהרב הלבושים הנקרא עיר שושן משולחן ערוך וטור חושן משפט סימן א' סעיף ו' וכשמשערין וכו' כגון כפל בגנב וד' וה' בטובח וכו' הכל צריכין לשער וכו' (לבוש). וכתב על זה הסמ"ע (ס"ק י"ח)...

3

ר' צדוק הכהן מלובלין - ליקוטים

 /ליקוטים מכתב יד קודשו: אמר המעתיק הנ"ל עד כאן מכתב יד קודשו בכרך הזה. ונשאר עוד חלק עשרים וארבע דפים אשר הכין רבינו הקדוש המחבר זי"ע ללמדינו תורת אמת בקונטרס זה אבל לא היינו ראויים לאור הגדול כזה. וע...

4

ר' צדוק הכהן מלובלין - שיחת שדים

 בס"ד קונטרס קראתיו שיחת שדים לבאר מה שמץ דבר נמצא אודותם בדברי חז"ל חכמי האמת ז"ל בתלמוד ומדרשות: עירובין (י"ח ב) כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין ולילין וכו'. נראה לי כידוע שבכל...

5

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק הקדמה

 [עמוד א] שלוש עשרה מדות והדרכות א אין לסמוך על מחשבה לבד וטוב להוציא בפה. כי במחשבה אפשר שלא יחשוב כן מה שאין כן בדיבור: תוספות זבחים דף ב' עמוד ב' דיבור המתחיל קיימי: ב אל מקום שאדם בורח בעת צרתו משם...

6

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק ענין גלות מצרים

 א) ענין גלות מצרים הוא הכנה למתן תורה כמו שאמרו (שמות רבה א', א' וברכות ה' א) שלוש מתנות טובות וכו' על ידי יסורין. פירוש, מתנה הוא מה שאינו מצד החיוב והגמול. והיינו שלא על ידי אתערותא דלתתא כלל, וכמו ...

7

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק אל"ף רבתי ואל"ף זעירא

 אל"ף גדולה דאדם שת (דברי הימים - א א', א') ויש אומרים גם דאשריך ישראל (דברים ל"ג, כ"ט) וזעירא דויקרא. ידוע כי האל"ף הוא מורה ורומז היחוד הגמור. אם במספרו שהוא אחד. ואם בתמונתו א יו"י בגימטריא שם הוי"ה...

8

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק בי"ת רבתי ובי"ת זעירא וסוד הזוגות

 בי"ת רבתי דבראשית וזעירתא דהב הב במשלי (ל', ט"ו). כי הוראת הבי"ת היפך האל"ף והוא על הזיווג והרכבת שתי דברים שהוא היפך האחדות במספרו. וכן שימושו מורים על ההרכבה כמו בי"ת התוך במקום או בזמן. וזהו בדבר ה...

9

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק שימושי האותיות א"ב

 אות א : א) תמורת אות הכופל, כמו בזאו (ישעיה י"ח, ב') תמורת בזזו, ימאסו (תהלים נ"ח, ח') תמורת ימססו. ב) להקטין הענין כאחיותיה אותיות האמנתי"ו כדרך שכתב הרד"ק על אישון בת עין (שם י"ז, ח'). ג) סימן למדבר...

10

ר' צדוק הכהן מלובלין - אור זרוע לצדיק מהות לשון הקודש

 כבר זכרו החכמים ונזכר גם כן במורה נבוכים (חלק א' פרק כ"ט) כי לכל נמצא ארבע סיבות יוגדר בם הנמצא ההוא. והם החומר וצורה והפועל והתכלית, בדמיון הגרזן חומרו הברזל וצורתו המדזנית ופועלו הנפח ותכליתו לחתוך....

1234567891011121314151617181920