ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספר אבודרהם סדר העיבור המולדות והשנים

 סדר העיבור הקדמה לדעת יסוד העיבור, דע שכל חשבון העיבור כל מה שיתקבץ לך מן הימים, השליכהו ז' ז' במספר ימי השבוע ותמנה השאר, שאין הכוונה לדעת מספר הימים רק לדעת באי זה יום מימי השבוע יהיה מולד הלבנה. וה...

82

ספר האגור הקדמה

 דברי אגור בן יקא אל התלמיד החשוב כמ"ר עזרא בן כמ"ר דוד עובדיה הרופא זצ"ל מבית לאון מעיר טריקרקו. חשקה נפשו חשק נפלא להתדבק בחכמים כל היום יחרוש ידרוש יפרוש כנפיו להסתופף בצל החכמה למען יתדמה במעשיו בד...

83

ספר האגור סימני הספר

 הלכות תפלה א. הלומד בבקר לפני תפלתו וקודם היום איך יתנהג בברכת התורה כל היום. ב. דין מי שמהרהר בתורה בלי הוצאה בשפתיו אם חייב לברך אם לא. ג. הלומד תורה בבקר קודם תפלה אם צריך נט"י. ד. אם צריך לברך שני...

84

ספר האגור שורשים וכללים

 ויהי כאשר התעו אותי סעיפי מחשבותי. ועשתנותי לחצוני. לא יתנוני השב רוחי עד אוציא לפועל מזימות לבי. ויד ה' היתה עלי חזקה, לגמור המלאכה כפי חקה. והשלמתי עבודת היום וכל דיני מועדי' ואמרתי אעלה בתמר. אוחזה...

85

ספר האגור הלכות תפילה סימן א

 גרסינן במסכת ברכות אמר רב יהודה אמר שמואל השכים לשנות עד שלא קרא ק"ש חייב לברך. משקרא ק"ש א"צ לברך, שכבר נפטר באהבה רבה. לפי דעת ר"ת אם השכים לשנות קודם שעלה השחר א"צ לברך שכבר נפטר באהבה רבה של אתמול...

86

ספר האגור הלכות תפילה סימן ב

 ומי שמהרהר בלבו תורה קודם שברך בבית הכנסת א"צ לברך כי הרהור אינו כדבור לענין ברכה כמו שהוא הדין לענין ק"ש ותפלה שצריך הוצאה בשפתים. וכ"כ התוספות פרק מי שמתו דהלכה כרב חסדא דהרהור לאו כדבור דמי, וכן הו...

87

ספר האגור הלכות תפילה סימן ג

 ולענין העוסק בתורה קודם תפלה אם צריך נטילת ידים. הרא"ש פסק במסכת ברכות בסוף שאדם יכול לברך כל הברכות השייכות קודם התפלה בלי נטילת ידים רק שלא נפנה לגדולים או לקטנים ושפשף. והביא ראיה ממאי דאיתא בפרק ה...

88

ספר האגור הלכות תפילה סימן ד

 ובדין הברכות לברך נטילת ידים ואשר יצר אחר שנפנה לגדולים או לקטנים, יש אומרים לקטנים לבד כל היום צריך לברך אשר יצר ולא על נ"י ועל הגדולים כל היום יברך שניהם אפילו בלא למוד אחריו ולא תפלה. והרא"ש לא היה...

89

ספר האגור הלכות ציצית סימן ה

 הגאונים כתבו שהטלית תהיה גדולה שיכול להתעטף דוגמת עטיפת ישמעאלים. ובעל העטור כתב שא"צ רק כדי לכסות קומת הראש.

90

ספר האגור הלכות ציצית סימן ו

 אמר מהר"ם בשם ר' שמשון כי הלובש טלית שיש בו בית צואר שיש לברך להתלבש בציצית ולא על לבישת ציצית דומיא להתעטף מרדכי קטן.

1234567891011121314151617181920