ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ספר אבודרהם ברכת אירוסין ונישואין

 ברכת אירוסין ברכת אירוסין מברך תחלה על הכוס בפה"ג. וכתב רבינו סעדיה שמברך ג"כ בורא עצי בשמים. וכן כתב הר"ם במז"ל שיש מקומות שנוהגין כן ולא פשט זה המנהג. ואחר כך אומר (כתובות ז, ב) בא"י אמ"ה אקב"ו על ה...

72

ספר אבודרהם סדר עירובי חצירות

 סדר עירובי חצירות החצר שיש שם שכנים הרבה כ"א מהם בביתו והם אינם משתתפים במזונותם אינם רשאין להוציא מן הבית לחצר ולא מן החצר לבתים עד שיערבו מע"ש. הלכך (עירובין פ, ב) גובין חלה אחד שלימה מכל בית ומניחי...

73

ספר אבודרהם שתופי מבואות

 שתופי מבואות. מבוי שיש בו שכנים הרבה כל אחד מהם בחצירו אינם רשאין להוציא מן החצרות למבוי ולא מן המבוי לחצרות עד שיערבו מערב שבת. הלכך גובין מכל חצר פת או יין או שמן או כיוצא בהם מאוכלים והמשקים. ושיעו...

74

ספר אבודרהם עירובי תחומין

 עירובי תחומין. מי שהיתה לו מילה או בית המשתה או בית האבל חוץ לתחום שבת נוטל רקיק אחד של לחם והולך בו ערב שבת או ערב י"ט חוץ למדינה שהוא שרוי בו וירחיק ממנה עד שלא ישתייר בינו ובין המקום של מצוה שצריך ...

75

ספר אבודרהם עירובי תבשילין

 עירובי תבשילין. י"ט שחל להיות בע"ש אסור לאפות ולבשל מי"ט לשבת אלא על ידי עירוב (ביצה טו, ב) הלכך צריך שיקדים מיום ה' בשבת שהוא ערב י"ט. ונוטל כזית מאיזה תבשיל שיהיה ויצניע אותו ולא יאכל אותו עד שיעשה ...

76

ספר אבודרהם הביננו

 הביננו המהלך בדרך מתפלל תפלה זו (ברכות כט, א) שהיא מעין שלש עשרה ברכות אמצעיות של שמנה עשרה ואומר תחלה ג' ראשונות ואחר כך אומר הביננו ה' לדעת דרכיך כנגד אתה חונן. ומול את לבבינו ליראתך כנגד השיבנו אבי...

77

ספר אבודרהם סדר נטילת צפרנים

 הנוטל צפרניו צריך ליטול אותם על זה הסדר יד ימין אגהב"ד. יד שמאל דבהג"א. ומצאתי כתוב בענין זה סימן אחר והוא קשי"א בל"א תירו"ץ. פי' קמיצה שמאל. ימין אצב"ע באזהר"ה ל"ך א"תה ת"קוץ י"ום ר"ביעי ו"הלאה צ"פרנ...

78

ספר אבודרהם ברכת המזון לאבל

 ברכת מזון לאבל תנו רבנן: כל האמור בפרשת כהנים שכהן מטמא להם אבל מתאבל עליהם, אלו הן: אביו ואמו, בנו ובתו, אחיו ואחותו בתולה, ואשתו. הוסיפו עליהם אחיו ואחותו מאמו ואחותו נשואה בין מאחיו בין מאמו. וכל ז...

79

ספר אבודרהם ברכת מזוזה והפרשת חלה

 ברכת מזוזה הקובע מזוזה מברך בא"י אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה. ואע"פ שכתיב וכתבתם הכתיבה אינה עיקר המצוה אלא הקביעה, ואין לומר וכתבתם על מזוזות ביתך שיכתבם על האבנים שבמזוזה, משום דדרשינן וכתבתם כתיבה תמה. ...

80

ספר אבודרהם סימני פרשיות מחוברות וחלוקות

 לעולם קורין בשנה פשוטה פקדו ופסחו. פי' צו את אהרן בשבת שלפני הפסח. מנו ועצרו. פי' במדבר סיני שיש בו מנין ישראל. בשבת שלפני עצרת. צומו וצלו. פ' שבת שלפני תשעה באב קורין ואתחנן ומתרגמינן וצליתי. קומו ות...

1234567891011121314151617181920