ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספר אבודרהם ברכת בורא מיני מזונות

 השער השני: לבאר הדברים שמברכין עליהן בורא מיני מזונות: ראיתי לכתוב ברכה זו סמוכה לברכת הלחם שהיא דומה לה כי הדברים שאזכיר כאן הם זנין וסועדין את הלב כמו הלחם. נקוט האי לישנא בידך כל שמברכין עליו בורא ...

62

ספר אבודרהם ברכת שהכל

 השער השלישי: לבאר הדברים שמברכין עליהן שהכל ראיתי להקדים ברכה זו לשאר ברכות שמברכין על האוכלין ועל המשקין מאחר שכתבנו ברכת הלחם וברכת מיני מזונות שהם זנין מפני שברכת שהכל היא חשובה לפי שהיא כוללת דק"ל...

63

ספר אבודרהם ברכת בורא פרי האדמה

 השער הרביעי: לבאר הדברים שמברכין עליהם בורא פרי האדמה ראיתי לכתוב ברכה זו סמוכה לברכת שהכל שהיא דומה לה, וכמו שברכת שהכל כללית, כך ברכת בורא פרי האדמה כללית לפירות הארץ ופירות האילן כדתנן בירך על פירו...

64

ספר אבודרהם ברכת בורא פרי העץ

 השער החמישי: לבאר הדברים שמברכין עליהן ב"פ העץ: כבר אמרנו כי ברכת ב"פ האדמה היא יותר כללית מברכת בורא פרי העץ. ולפי כך כתבנו הקודם לה. נקוט האי כללא בידך שאין חלוק בין פירות חמשת המינין שנשתבחה בהן אר...

65

ספר אבודרהם ברכת דברים בתוך הסעודה ולאחריה

 השער הששי: לבאר הדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה ושלא מחמת הסעודה והבאים לאחר הסעודה: דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה (ברכות מא, ב) כגון בשר ודגים וביצים וירקות וגבינה ודייסא שרגילים לקבוע עיק...

66

ספר אבודרהם ברכת הריח

 השער השביעי: לבאר הברכות שמברכין על הריח: רז"ל כללו ברכת הריח עם ברכות הנהנין לפי שהנפש נהנית מריח הטוב כמו שנהנה החיך במאכלים הטובים כדאמרינן בפ' כיצד מברכין (מג, ב) אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב מנין...

67

ספר אבודרהם ברכת הראייה השבח וההודאה

 השער השמיני: לבאר הברכות שמברכין על הראייה והשמע וכיוצא בהן מברכת השבח וההודאה. הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל כגון מעברות ים סוף ומעברות הירדן ומעברות נחלי ארנון וכיוצא בהם צריך ליתן שבח והודאה למקו...

68

ספר אבודרהם מילה וברכותיה

 השער התשיעי לבאר ברכת המצות שאין להם זמן קבוע בשנה: וראיתי להתחיל בברכת מילה מפני שהוא מצוה ראשונה שיתחייב בה האדם אחר צאתו מרחם אמו. ברכת מילה. חייב כל איש מישראל למול את בנו הנולד לו ביום השמיני שנא...

69

ספר אבודרהם פדיון בכור

 פדיון בכור חייב כל איש ישראל לפדות את בנו שהוא בכור מאמו מן הכהן מבן ל' יום ומעלה שיצא מכלל נפל שנאמר (במדבר יח, טז) ופדויו מבן חדש תפדה. וגרסינן במסכת קידושין (כט, ב) ת"ר מנין שאם היו לו ה' בנים מה' ...

70

ספר אבודרהם פדיון הכרם

 פדיון הכרם הנוטע כרם בשנה הרביעית לנטיעתו כתוב בסדר הגאונים שצריך שיקח מארבע פאות הכרם ד' אשכולות ואשכול אחד מאמצעו, ולוקח הה' אשכולות בידו, ואחר כך לוקח מעט כסף שיהיה בו שוה פרוטה ומברך אקב"ו על פדיו...

1234567891011121314151617181920