ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ספר אבודרהם סדר ראש חודש

 הכרזת ראש חדש שבת קודם ראש חודש אחר קריאת ההפטרה קודם אשרי מכריז שליח צבור ומודיע לקהל באיזה יום יחול ראש חדש או אם יהיה יום אחד או שני ימים ואומר תחלה יהי רצון מלפני השמים לכונן את בית חיינו כך אומרי...

42

ספר אבודרהם חנוכה

 סדר הדלקת נר חנוכה חייב כל איש ישראל להדליק נר חנוכה ליל כ"ה בכסלו ומניחו על פתח ביתו לשמאל הנכנס לבית כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ולמה מדליקין נרות אלו לפי שבבית שני גזרו יונים גזירות על יש...

43

ספר אבודרהם פורים

 תפלת פורים ליל ארבעה עשר באדר מתפללין ערבית כשאר הימים ומכריז ש"צ לקהל לומר על הנסים ואומר אותו בתפלה בהודאה. יש אומרים אותו כשמגיעין עד שבכל עת ערב ובקר וצהרים. וי"א אותו בכי מעולם קוינו לך. וכן הוא ...

44

ספר אבודרהם חודש ניסן

 כתב בעל ספר המצות הקטן מנהג פשוט בכל ישראל שלא להתענות ושלא לומר תחנונים בניסן ואם יתענה יתענה בצינעא ע"כ והכי איתא במס' סופרים. ומיהו ברוב המקומות בספרד נהגו לומר תחנונים בחדש ניסן. וכתב אבן הירחי שב...

45

ספר אבודרהם סדר בדיקת חמץ

 מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם איסור אכילתו שנאמר (שמות יב, טו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ואמרינן בפרקא קמא דפסחים (ד, ב) חמץ משש שעות לא ימצא מנא לן דאסור אמר רבא תרי קראי כתיבי. כתיב (ש...

46

ספר אבודרהם סדר תפלות הפסח

 ערבית נכנסין לבית הכנסת וקורין ק"ש בברכותיה וחותמין ופרוש עלינו וכו' ואומר שליח צבור קדיש עד לעילא. ומתפללין שלש ראשונות. ואומר: אתה בחרתנו מכל העמים על שם ויבחר בכם (דברים ז, ז). אהבת אותנו על שם ואה...

47

ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירושה

 מצוה מדברי סופרים על כל איש ישראל לשתות ארבעה כוסות של יין בכל לילה משתי לילות הראשונות של פסח. ואפילו עני שבישראל לא יפחתו לו מארבעה כוסות אלו של יין ואפילו מן התמחוי. (פסחים פ"י מ"א) ופירש ה"ר יחיאל...

48

ספר אבודרהם תפלות הפסח

 שחרית נכנסין לבית הכנסת ומסדרין הברכות וקורין הזמירות כמו בשבת. ומוסיפין אחר יושב בסתר עליון למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערוג (תה' מב) מפני שכתוב בו בקול רנה ותודה המון חוגג על שם קול ההמון שהיה בירושל...

49

ספר אבודרהם סדר תפלות השבועות

 סדר תפלות השבועות סדר תפלות השבועות ערבית נכנסין לבית הכנסת וקורין קריאת שמע בברכותיה וחותמין ופרוס עלינו וכו' ואומר ש"צ קדיש עד לעילא ומתפללין ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע כמו בפסח אלא שא...

50

ספר אבודרהם סדר תפלת התעניות

 סדר תפלת התעניות מ"ע מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה וצרה שלא תבא על הצבור שנאמר (במד' י, ט) וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות כלומר על כל דבר יצר לכם כגון בצורת ודבר ו...

1234567891011121314151617181920