ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ספר אבודרהם פיטום הקטורת

 ואומר אין קדוש כה' וגו' כי מי אלוה מבלעדי ה' וגו' ואומר אין כאלהינו וכו' עד אתה תושיענו. אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים ככתוב בתורתך ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגו'. וא...

32

ספר אבודרהם דיני קריאת התורה

 שליח צבור נהגו לקרותו חזן ועקרו מלשון שמירה הוא דאמרינן בשלהי פרק השוכר את הפועלים (ב"מ צג, ב) עד מתי שומר שכר חייב עד כדי הייתי ביום אכלני חורב. ואמרינן עלה התם בחזני מתא. ומקשי ויעקב חזנא דמתא הוה ד...

33

ספר אבודרהם תפלת מנחה

 תפלת מנחה תפלה זו זמנה משש שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה דברי חכמים. ור' יהודה אומר עד פלג המנחה (ברכות כו) שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע, והוא שעה ורביע קודם הלילה. ולא איפסיקא הלכתא בהדיא כחד מנייהו. ו...

34

ספר אבודרהם תפלת ערבית

 תפלת ערבית תפלה זו אינה חובה (ברכות כז, ב) שלא נתקנה אלא כנגד איברים ופדרי' שלא נתאכלו ביום שקרבין והולכין כל הלילה. וגרסינן בברכות בפרק תפלת השחר (שם) תפלת ערבית ר"ג אומר חובה. ורבי יהושע אומר רשות. ...

35

ספר אבודרהם מעריב של שבת

 סדר תפלות השבת ערב שבת נכנסין לבית הכנסת ומתפללין תפלת המנחה כשאר ימות החול אלא שאין נופלין על פניהם. ודע כי בערבי ימים טובים וביום מוצאיהם נוהגין שלא ליפול על פניהם לא בשחרית ולא במנחה וגם לאחר תפלת ...

36

ספר אבודרהם דיני הקידוש

 וכשיבא אדם לביתו צריך שימצא נרות דולקות ושלחן ערוך כדאמרינן בפרק כל כתבי הקדש (קיט, ב) ר' יוסי בר' יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע. כשבא לבית מצא נר ד...

37

ספר אבודרהם שחרית של שבת

 שחרית של שבת נכנסין לבית הכנסת ומתחילין מאשר יצר את האדם עד אשה ריח ניחוח לה' ואחר כן אומר (במדבר כח, ט) וביום השבת שני כבשים וגו'. והטעם שאומר אלו שני הפסוקים שהם של קרבן מוסף שבת בתפלת שחרית וביום ט...

38

ספר אבודרהם תפלת מנחה של שבת

 תפלת מנחה אומר אשרי וסדר קדושה וקדיש עד לעילא. ואומר (תה' סט, יד) ואני תפלתי לך ה' עת רצון וגו'. ונהגו לאומרו לפי שאומר במדרש (כן הביא הטור בסי' רצ"ב ולא מצאנו המדרש) ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי ש...

39

ספר אבודרהם דיני שלש סעודות

 אמרינן בשבת בפרק כל כתבי הקדש (קיז. ב') שחייב אדם לקיים ג' סעודות בשבת ודריש לה מקרא שנאמר (שמות טז, כה) כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה. ובשכר המצוה הזאת אמרינן התם כל המקיים שלש סעדות בשבת ניצל...

40

ספר אבודרהם סדר מוצאי שבת

 נהגו לומר במוצאי שבת קודם התפלה שירות שבתלים ואמר הטעם במדרש משל לכלה ומלכה שמלוין אותה בשירות ותשבחות ושבת מלכה [וכלה] כדאמרינן בפרק כל כתבי הקדש ובא ונצא לקראת שבת מלכתא. בואי כלה בואי כלה. ואנו מלו...

1234567891011121314151617181920