ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ספר אבודרהם ברוך שאמר ופסוקי דזמרה

 ואומר ברוך שאמר והיה העולם. לשון חכמים הוא שאומר במקומות הרבה (שבת קלט, א ועוד), גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, והוא על שם (תהלים לג, ט) כי הוא אמר ויהי. ור"ל שעל ידי אמירה נברא העולם בלי שום יגי...

22

ספר אבודרהם ישתבח

 ואחר כך עומד שליח צבור ואומר בקול רם ישתבח. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכה זו אינה פותחת בברוך מפני שסמוכה היא לברוך שאמר ופסוקים שבנתים לא הוו הפסק. וכתב הרי"ף ותקינו רבנן למימר ברכה קמייהו וברכה בתרייהו,...

23

ספר אבודרהם הקדיש ופירושו

 ואומר שליח צבור קדיש עד לעילא. ואין לאומרו בפחות מעשרה שכל דבר שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה או הפורס על שמע אינו בפחות מעשרה (מגילה כג, ב). ושליח צבור מן המנין שנא' (ויקרא כב, לב) ונקדשתי בתוך בני י...

24

ספר אבודרהם ברכות קריאת שמע

 ואומר שליח צבור ברכו את ה' המבורך ועונין הקהל ברוך ה' המבורך לעולם ועד. וכתב הרב ר' יהודה בר ברזילי ברצלוני שצריך ש"ץ לחזור ברוך ה' המבורך. אבל הרב ר' מאיר מרוטנבורק כתב שאין צריך לומר ברוך ה' המבורך,...

25

ספר אבודרהם דיני קריאת שמע

 גרסינן בפ' הי' קורא בתורה (יד) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו פירוש שהוא עושה הפך קריאתו שהוא מקבל עליו עול מלכות שמים בפיו ובשפתיו ואינו מקיים מצותו. ויש מפרשים כי הוא לשון...

26

ספר אבודרהם ברכות קריאת שמע שלאחריה

 אמת ויציב ברכה זו אינה פותחת בברוך לפי שהיא סמוכה לברכה שלפני ק"ש דק"ש לא הויא הפסק, ולפי שסיים הפרשה השלישית של שמע ביציאת מצרים על כן עיקר הברכה שהיא אחר ק"ש היא ספור יציאת מצרים. ותקנו לומר אמת ויצ...

27

ספר אבודרהם דיני שמונה עשרה

 ודרשינן בפרק אין עומדין (לא, ב) אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר רבי יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בארבע אמות של תפלה. יש מפרשים ממה שאינו כתוב היושבת אלא הנצבת וי"מ ממה שכתוב עמכה בה"א כלומר שעומדין ברחוק ...

28

ספר אבודרהם שמונה עשרה

 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. פסוק הוא (תה' נא, יז) והוא על דרך (משלי טז, א), לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון והוא מבקש מאת השם לשים מענה בפיו בתפלתו. וזה השם כתוב באל"ף דל"ת. וכתב ה"ר שמואל בן חפני שהה...

29

ספר אבודרהם נפילת אפים אשרי למנצח ובא לציון

 ונופלין כל הצבור על פניהם בצדם השמאלית ומגביהין צד ימין ואומרים מזמור אליך ה' נפשי אשא וגו' (תה' כה). ומוסיפין בתחלתו רחום וחנון חטאנו לפניך רחם עלינו. ומזמור זה חברו דוד באלפא ביתא וחסר ממנה שלשה אות...

30

ספר אבודרהם שיר של יום

 ונהגו לומר בכל ששת ימי החול (תה' פו) תפלה לדוד מפני שכתוב בו הורני ה' דרכך. ומוסיפין בסופו פסוקים של תחנה ובקשה. בקול תחנונותי בבית בתחלה. אין כמוך באלהים הבי"ת ברפה. ויראו שונאי בו"ו בתחלה. וגם נהגו ...

1234567891011121314151617181920