ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ספר האגור הלכות ברכות סימן קז

 יש נוהגים לו' אמן אל מלך נאמן. וי"א אל מלך נאמן. והרמ"ה כתב דוקא כשיחיד גו' קודם החזן הברכה אז יענה אמן על ברכת החזן אבל על ברכת עצמו לא. גם כתב שנראה לו מי שאומר אל מלך נאמן שמזכיר שם שמים לבטלה. ובט...

192

ספר האגור הלכות ברכות סימן קח

 יש מורין בנענוע ראשם בשעה שמאריכין בדל"ת דאחר כפי המחשבה למעלה ולמטה ולארבע רוחות. ויש מפקפקים בדבר משום דתנן לא ירמוז בעיניו והרא"ש כתב דלא דמי להתם כי בכאן הרמיזה היא לצורך הכוונה לשון הטורים.

193

ספר האגור הלכות ברכות סימן קט

 נמצא באגדה שאליהו צוה שלא להפסיק ולספר בין קדיש לברכו ובין גואל לתפלה בין ברכה לברכה בין פרשה לפרשה בין פרק לפרק בין אמן יהא שמיה וכו' ליתברך. וראיתי מפרשים בין ברכה לברכה כגון שתי ברכות הסמוכות ומחוב...

194

ספר האגור הלכות ברכות סימן קי

 האומר שמע שמע משתקין אותו. פירש בירושלמי דוקא בצבור אבל ביחיד לית לן בה. ונראה דאין לחלק דבגמרא דידן אינו מחלק. לשון הטורים הא דאמר פסוק וכופלו הא דאמר מלה וכופלה. פרש"י אם כופל כל פסוק משתקין אותו דמ...

195

ספר האגור הלכות ברכות סימן קיא

 עד לבבך בעמידה בירושלמי מפרש לאו דאי הוי יושב דיעמוד אלא אם היה מהלך עומד ואפי' לבית הלל מצוה מן המובחר לעמוד. וכן איתא בתנחומא. מרדכי פרק קמא דברכות.

196

ספר האגור הלכות ברכות סימן קיב

 כתב הרב ר' יונה שצריך לקרות ק"ש בטעמים כמו שהוא בתורה.

197

ספר האגור הלכות ברכות סימן קיג

 כתב רב עמרם מצות ק"ש מיושב ומי שרוצה לעמוד כשקורא ק"ש מקרי עבריין כי עובר על דברי ב"ה. לשון הטורים. ומי שקורא מהלך צריך שיעמוד בפסוק ראשון וה"ג כתבו עד על לבבך וכ"כ הראב"ד.

198

ספר האגור הלכות ברכות סימן קיד

 שואל מפני היראה פירש"י והרמב"ם שירא שמא יהרגנו המלך או אנס. והרא"ש כתב א"כ פשיטא אלא ר"ל מפני יראת אביו או רבו וכן פירשו הגאונים.

199

ספר האגור הלכות ברכות סימן קטו

 ולענין קדיש וברכו וקדוש י"א אע"פ ששואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד אינו פוסק. ומהר"ם כתב שמשיב בין הפרקים. וכן בתשובת הרשב"א. ובסמ"ק כתב דעונין קדיש ואמן של האל הקדוש ואמן של שומע תפילה בכ"מ. וי"א שפו...

200

ספר האגור הלכות ברכות סימן קטז

 בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק כדין בין פרק לפרק אלא כדין באמצע. ור"י בר שמואל פירש דלא יפסיק כלל אלא יאמר אני ה' אלהיכם אמת ואז יפסיק כמו באמצע הפרק לשון הטורים.

1234567891011121314151617181920