ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משפט החרם

 משפט החרם בקיעי עירנו ראיתי כי רבו, במה שנהגו תדיר להסיע על קיצתם ולהחרים ולהשביע בדבר, וכשנמלכין להתיר ש"צ עומד ואומר הותר החרם. תחלה יש לי לומר שהיתר נדרים בענין זה פורחים באויר ואין להם על מה שיסמו...

12

נימוקי ר' מנחם מרזבורק

 דין הנכון שיתנו כולם בשוה שלא להקל לעשיר, ויש לכוף על הצדקה והאכסנאים הבאים, ומתוך שאין העשירים רוצים ליכנס בחרם מקבלים כל עול אכסנאים עד שאין פתחון פה לשאר הקהל לחלוק, ואם העשירים רוצים להוציא מן הכל...

13

ספר אבודרהם הקדמה

 בעזרת אלהי קדם שוכן מעונה אחל לפרש תפלת כל השנה: אמר דוד ב"ר יוסף ס"ט בר דוד נ"ע בן אבודרהם. ברוך י"י אלהי אבינו אברהם. אשר בחר בו ובזרעו אחריו עד עולם. נצר מטעיו מעשה ידיו כולם, ויקרבם לפני הר סיני ה...

14

ספר אבודרהם מצות קריאת שמע

 סדר תפלות של חול השער הראשון: לבאר בו מצות קריאת שמע ערבית ושחרית בזמניהם. מצות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום בערב ובבקר שנאמר (דברים ו, ז) בשכבך ובקומך. ודרשינן בפרקא קמא דברכות (י, ב) ב...

15

ספר אבודרהם תקון התפלות ועניניהם

 השער השני: לבאר בו תיקון התפלות ועניניהם. מצות עשה מן התורה לעבוד את השם בתפלה שנא' (דב' יא, יג) ועבדתם את ה' אלהיכם ואו' (שם) ולעבדו בכל לבבכם. ומפרש בספרי (שמות כא, כה) ובירושלמי דברכות בפ' תפלת השח...

16

ספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם

 השער השלישי: לבאר בו ברכת המצות ומשפטיהם. גרסינן בתוספתא דברכות (פ"ו הי"ד) העושה מצוה צריך לברך לפניה, ובירושלמי (ברכות ו, א) מייתי לה מקרא דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה (שמות כד, יב). מה...

17

ספר אבודרהם סדר קריאת שמע לפני המטה

 ועתה אחל לפרש על הסדר הברכות והתפילות. בעזרת אלוה יושב תהלות הנכנס לישן על מטתו בלילה מברך (ברכות ס, ב) בא"י אמ"ה המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי. על שם (משלי ז, ד) אל תתן שינה לעיניך ותנומה ל...

18

ספר אבודרהם ברכות השחר

 ואם השכים קודם התפלה לכתוב בדברי תורה חייב לברך ברכת התורה כמו ללמוד רק שלא יהא כותב בדברי הרשות. וגרסינן בפ"ק דברכות (יא, ב) אמר רב הונא אמר שמואל השכים לשנות עד שלא קרא קרית שמע צריך לברך משקרא קרית...

19

ספר אבודרהם משנת איזהו מקומן

 איזהו מקומן של זבחים כלומר באיזה מקום מותר לשחוט הזבחים הקרבים, וקדשי הקדשים הם נקראים חטאות ואשמות ועולה ושלמי צבור, דבחטאת כתיב (ויקרא ו, י) קדש קדשים הוא ובאשם כתיב (ויקרא ז, א) קדש קדשים הוא והוקש...

20

ספר אבודרהם י"ג מדות של רבי ישמעאל

 רבי ישמעאל אומר בי"ג מדות התורה נדרשת. ובמדרש השכם גורס מי"ג וכן כתב רבינו סעדיה. מק"ו כמו שנאמר (במדבר יב, יד) ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם ז' ימים ק"ו לשכינה י"ד יום אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון...

1234567891011121314151617181920