ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספר האגור הלכות ברכות סימן צז

 ועונין יהא שמיה הגדול מבורך. מכאן יש לסתור מה שפירש במחזור ויטרי יהא שמיה רבא שזהו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו שנא' כי יד על כס יה שלא יהיה שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו יהא שמיה שם ...

182

ספר האגור הלכות ברכות סימן צח

 מהר"ם כתב שש"צ אין צריך לומר ברוך ה' המבורך לעולם ועד. וה"ר יהודה אלברצלוני כתב שצריך שיאמר ונוהגין לאומרו.

183

ספר האגור הלכות ברכות סימן צט

 נהגו לומר בשעה שהחזן אומר ברכו שאומרים הקהל יתברך וישתבח וכו' ויותר נראה שלא לאומרו כדי שיאזינו אל החזן עכ"ל הטורים. ומכל מקום מנהג צרפת ואשכנז לאומרו.

184

ספר האגור הלכות ברכות סימן ק

 הרמב"ם כתב שמצוה מן המובחר שיתחיל ביוצר קודם הנץ החמה כדי שיגמור לקרותו ולברך ברכות אחרונות עם הנץ החמה ושיעור זה כמו עשור שעה אחת קודם שיעלה השמש עכ"ל. וזהו כותיקין וכ"כ התוספות פ"ק דברכות מצוה מן המ...

185

ספר האגור הלכות ברכות סימן קא

 קדושה שביוצר כתב הרמב"ם שאין ליחיד לאומרה. וכן מהר"ם, והביא ראיות כמו שהביאו שיבולי הלקט. וכן רב נטרונאי גאון. והרא"ש כתב שהיחיד אומרה עכ"ל הטורים. וכן המנהג שהיחיד אומרו.

186

ספר האגור הלכות ברכות סימן קב

 הר"ר אליעזר מווירונה גורס עונים ביראה ואומרים קדוש וברוך לאל ברוך. והר"ר ברוך כתב האומר עונים ביראה ואומר' קדוש וברוך לא יפה עושה משום שאותה כת שאומרת קדוש אינה אומרת ברוך כדאמרינן בפרק גיד הנשה אלא ה...

187

ספר האגור הלכות ברכות סימן קג

 נהגו לחתום באשכנז אור חדש על ציון תאיר. ובספרד אין נוהגין וכ"כ רש"י שאין לומר. וכן רב סעדיה גאון. והרא"ש כתב שיכול לאומרו. וכן רב שרירא גאון. ויש חותמין בה ונזכה כלנו במהרה לאורו למענך יוצר אור בא"י י...

188

ספר האגור הלכות ברכות סימן קד

 ברכה שניה מק"ש פליגי בה רב אדא אמר שמואל אהבה רבה. ורבנן אמרי אהבת עולם ופסק רב אלפס כרבנן וכן הלכות גדולות ור"ח ור"י בר שמואל ור' ישעיה ורבינו יצחק א"ז והגאונים הכריעו וכן רבינו יעקב גאון ואמרו שחרית...

189

ספר האגור הלכות ברכות סימן קה

 זאת אומרת ברכות אינן מעכבות פירש ר"ח שאם קרא ק"ש בלי ברכותיה יצא. ורב האי אומר אם לא אמרן כלל מעכבות. אבל הירושלמי רוצה לומר סדר הברכות אינו מעכב אם שינה סדרם.

190

ספר האגור הלכות ברכות סימן קו

 בפ' כסוי הדם ובערבי פסחים מצות צריכות כונה ובירושלמי דראש השנה הדא אמרה מצות צריכות כונת הלב רוקח. גרסינן בברכות בפ' היה קורא שמע מינה מצות צריכות כונה. מאי אם כוון לבו לקרות, והא קרא בקורא להגיה. פיר...

1234567891011121314151617181920