ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ספר האגור הלכות ברכות סימן פז

 כתב בסדר רב עמרם כיון שברך זוקף כפופים אין לברך מתיר אסורים. ואיני יודע למה דהא בגמרא מפרש כל חדא וחדא למה נתקנה. ובסדר אשכנז מוסיפין ברכה אחת הנותן ליעף כח ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתו ביד ה' עיפה ומחז...

172

ספר האגור הלכות ברכות סימן פח

 לשון סמ"ק ואעפ"י שעיקר תפלות דרבנן מ"מ יש תפלה שהיא דאורייתא עכ"ל. וסמ"ג כתב כי מצות עשה להתפלל בכל יום. ותנן בפרק מי שמתו שנשים ועבדים חייבים בתפילה לפי שאין זמן קבוע לה פירוש מן התורה.

173

ספר האגור הלכות ברכות סימן פט

 נשאל לגדול הדור מהרר"י מולן איך יתכן שהאדם נוטל ידיו שחרית וממתין לברך על נטילת ידים עד בית הכנסת והלא הפסק הוא בין הנטילה והברכה, והשיב כי אין לו כל כך טעם מפורסם אבל נראה לו שדבר זה נתקן שימתין לסדר...

174

ספר האגור הלכות ברכות סימן צ

 כל המתרצה להיות שליח צבור שלא מתוך אגודה אחת אין רוח חכמים נוחה הימנו ויחיד מוחה בחזנות. והר"ם בן חסדאי חולק מספר א"ז.

175

ספר האגור הלכות ברכות סימן צא

 בעיר ווריצבו"רק מנעו לגר להיות ש"צ ולהתפלל בצבור וראיה מבכורים דהגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו ור' יואל התיר והביא ראיה מהירושלמי מרדכי פ"ק דמגילה.

176

ספר האגור הלכות ברכות סימן צב

 הטור הנהיג לומר מיד אחרי אלהי נשמה ברכת התורה ולא כאשר עושין באשכנז שאומרים מתחילה הרבה פסוקים כי גם הפסוקים צריכים ברכה. וכן הוא בסדר רב עמרם וכן נוהגים בצרפת וכל איטליא"ה אבל אינו צריך כמו שכתבתי מר...

177

ספר האגור הלכות ברכות סימן צג

 אין לחתום בברכת התורה בא"י למדני חקיך. האלפסי כתב שלא לדבר בין ישתבח ליוצר וכן יש בירושלמי דהשח ביניהם עבירה היא בידו וחוזרין עליה ממערכי מלחמות ורב עמרם התיר להפסיק בדבור שהוא צורכי רבים או לצרכי צדק...

178

ספר האגור הלכות ברכות סימן צד

 השיב הראב"ד טעם על הקדישות שאומרים בתפלה. האחד אחרי פסוקי דזמרה שיש לשם הפסק דפסוקים. וקדיש אחר סיום תפלה מי"ח שהיא מצוה בפני עצמה ואינה דבוקה לאחריה. וקדיש אחר קריאת התורה כי היא מצוה בפני עצמה בכנסת...

179

ספר האגור הלכות ברכות סימן צה

 היה בא לבית הכנסת ומצא צבור שגמרו פסוקי דזמרה שאלו לרב נטרונאי מהו שיתפלל עם הצבור ויאמר אחרי כן פסוקי דזמרה. והשיב שלא יאמרם כלל אחריהם. וכן הוא דעת הגאונים וכן דעת הרמב"ן וה"ר יהודה אלברצלוני. אבל ה...

180

ספר האגור הלכות ברכות סימן צו

 יש מתירין לצרף קטן וחומש בידו עם תשעה לתפלה והרא"ש כתב שאין לצרפו עד שיביא שתי שערות לא לתפלה ולא לברכת המזון.

1234567891011121314151617181920