ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספר האגור הלכות תפילין סימן עז

 נהגו רבותי ז"ל שלא לקשור קשר של תפילין בכל יום ודלא כרבינו אליהו.

162

ספר האגור הלכות תפילין סימן עח

 תפילין מרובעין הלכה למשה מסיני. כתבו התוספות פרק הקומץ רבה שאין מרביעין אלא מקום מושב הבתים ושמא צריך נמי שיהיו הבתים מרובעים של ראש כשארבעתן דבוקות יחד ובין בית של יד וקצת היה נראה שאין קאי מרובעת אל...

163

ספר האגור הלכות תפילין סימן עט

 תפילין אינם נכתבים אלא בקלף ובמקום בשר. והתוס' כתבו בפרק המוציא יין ובהקומץ רבה דרבינו יוסף בן פרת פירש דתפילין כשרים במקום שער על קלף. ובאגודה כתב תפילין שכתבן על קלף במקום שער ועל דוכסוסטוס אפילו במ...

164

ספר האגור הלכות תפילין סימן פ

 דין זיינין של שעטנ"ז ג"ץ ושאר זיינין כתב ר"ת בספר הישר שאם לא זיין אותיות של שעטנ"ז ג"ץ דפסול דלא גרע מקוצו של יו"ד. ויש מאלו האותיות של שעטנ"ז ג"ץ שכתבו רז"ל לתייג במקומות מיוחדות ואע"ג דבכל מקום צרי...

165

ספר האגור הלכות תפילין סימן פא

 צריך שיהיו כל האותיות גולם אחד לבד מה"א וקו"ף. וכ"כ בספר התרומה וכ"כ הרמב"ם וכל המחברים. ואם נגעו ה"א וקו"ף פסול ואין תקנה במחיקה וכ"כ מהר"ם. ואם לא נגעו שאר האותיות ליגע פסולות אבל אפשר לתקנם לדעת מה...

166

ספר האגור הלכות תפילין סימן פב

 בענין החסרות ויתרות נהגנו כהרמב"ם ודלא כר"י חסיד. ור"א ממי"ץ ורוקח. וכן המנהג בכל המדינות.

167

ספר האגור הלכות תפילין סימן פג

 כן סדר בפרשיות הסתומות והפתוחות שבתפילין, בפרשת קדש בין בחדש האביב ובין והיה כי יביאך הפסק כמו שלש אותיות גדולות שהם אשר. וכן בין יצאתם ממצרים ובין ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו. אמנם בספר הרמב"ם וגם בהגהו...

168

ספר האגור הלכות תפילין סימן פד

 נמצאו שלשה דינין בספר הזוהר בענין ציצית ותפילין מה שאינם נמצאים בכל הפוסקים הנמצאים בינינו. האחד שכתוב שם שאיסור גדול הוא מי שמניח תפילין קודם לבישת הציצית. השני שצריך שילבש תפילין של יד מיושב ושל ראש...

169

ספר האגור הלכות תפילין סימן פה

 צורת אותיות תפילין סדר באור האותיות וצורתן כפי הקבלה האמתית כדי לכותבן בתפילין ומזוזות וס"ת כי בהם צריך כתיבה תמה לכן יש להזהר בכתיבתן ובקבלת צורתן ולא כרוב כותבי תפילין שמקלקלין מלאכתן בכתיבתן. ולכן ...

170

ספר האגור הלכות ברכות סימן פו

 בגמרא כד שמע קול תרנגולתא וכו' הוא הדין אם לא שמע דאין הברכה אלא על האור שהתרנגול מבחין בין האור. והמיימוני פליג וכתב דדווקא כששמעו, וכן אם שכב כל הלילה בבגדיו לא יברך מלביש ערומים. מרדכי פ"ט דברכות. ...

1234567891011121314151617181920