ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר האגור הלכות תפילין סימן סז

 מהר"מ הצריך להניח חלק בתחילת הפרשה בשל יד ובשל ראש כדי לגולל את כל ההקף. וכן בסמ"ק בשם הר"ר יהודה בר שניאור. וסמ"ג אינו מצריך. והעולם נוהגים לעשות כן למצוה.

152

ספר האגור הלכות תפילין סימן סח

 בירושלמי אומר כורכן בשערן וטולן במטלית, ר"ל תחלה כורך ואח"כ טולין ובתלמוד בבלי אומר ההפך טולין במטלית וכורכן בשערן. והרמב"ן כתב שיכרוך הפרשה במטלית ויכרוך אותם כמו שסובר התלמוד שלנו, וספר התרומה וסמ"ג...

153

ספר האגור הלכות תפילין סימן סט

 ספר מצוות קטן כתב אין כותבין שלש אותיות חוץ לשיטה. ומנהג שלא לכתוב אפי' אות אחת.

154

ספר האגור הלכות תפילין סימן ע

 הרמב"ם התיר לישן בתפילין כשהם בידו אפילו שינת קבע והרא"ש אוסר.

155

ספר האגור הלכות תפילין סימן עא

 מעברתא של תפילין הלכה למשה מסיני פירש הרשב"א דהוא חור הנעשה מכפילת העור שכופלים למטה לכסות פי הבתים ומכניסים בו רצועות, ור' שמחה פירש שהוא הטליא שעל בית היד ותפור למטה בתיתורא כמו רצועה רחבה כמדת גג ש...

156

ספר האגור הלכות תפילין סימן עב

 אמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני פירש רבינו אליקים השי"ן שבקמט העור משני צדי בתי הראש, מספר אור זרוע. והרוקח כתב אם החליף שי"ן של ימין בשל שמאל כשר. התוס' כתבו בפ' רבה דדל"ת ויו"ד שברצועה לאו א...

157

ספר האגור הלכות תפילין סימן עג

 וצריך שיגיע החריץ למקום התפר, פירש רבינו אליקים שקאי אחריץ שבין בית לבית שצריך שיגיע עד התיתורא, ורבינו שמחה פירש דאחריץ של שי"ן שבקמטי צדי הבית קאי שצריך שיגיע עד התיתורא.

158

ספר האגור הלכות תפילין סימן עד

 כתב מהר"י מולן שאין לקנות גידין לתפור התפילין מן האינו יהודים דשקלי נמי מבהמה טמאה מסוסים וחמורים וספיקא דאורייתא היא וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ע"כ.

159

ספר האגור הלכות תפילין סימן עה

 עד אצבע צרדא כרב כהנא דמחוי כפוף י"מ שצריך לעשות רצועות ארוכות ממקום הנחתן עד אצבע צרדא. וכפוף היינו שכופף אצבעו ומשער עד שם. והחסיד ז"ל כתב שרוך של תפילין עד הטיבור. ופירש רבינו שמחה דהאי שיעורא בין ...

160

ספר האגור הלכות תפילין סימן עו

 צריך שיהיה הקשר כלפי הפנים. פירש רש"י ממול עורף ולא בצדי הראש. והר"ר אליקים פירש שלא יהא מכוון כנגד העורף אלא מצדד לצד אחד ולא נהגו כן.

1234567891011121314151617181920