ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספר האגור הלכות תפילין סימן נז

 כתב בעל הטורים אם כתב ד' פרשיות בד' חתיכות ונתנם כלם בבית היד כשר וא"צ לדבקם וכ"כ בעל אור זרוע. והרב ר' יהודה חסיד כתב שיכול לתופרם וכן ברוקח. ומהר"ם הצריך לדבקם בדבק.

142

ספר האגור הלכות תפילין סימן נח

 סדר הנחתן בבית של ראש ושל יד לרש"י יניחם כסדר כתיבתם בתורה. וכן הוא במכילתא. וכן בשמושא רבה. וכן הרשב"א והר"ר יונה והרמב"ם והרמב"ן כרש"י. אבל רב שרירא גאון ובני רב האי גאון ור"ת ור"ח וכן בתשובות הלכות...

143

ספר האגור הלכות תפילין סימן נט

 כתב בהג' בסמ"ק בשם הר"ר יחיאל מפארי"ז דבשל ראש שנכתבים בד' קלפים אין לחוש בסדר כתיבתן. ומיהו העולם נהגו להקפיד ולפסול.

144

ספר האגור הלכות תפילין סימן ס

 תיתורא של תפילין הלכה למשה מסיני כתב הרשב"א הוא העודף הנכפל למטה המכסה פי הבתים והוא בית מושבו של תפילין. משמע מתוך פי' הקונטרס שהבתים והתיתורא הכל הוא מעור אחד ולא נוהגין כן, מספר אור זרוע. והר"ר יהו...

145

ספר האגור הלכות תפילין סימן סא

 צורת ה"א לרש"י צריך תג למעלה לצד שמאל וכ"כ ר' שמריה. ור"ת כתב זהו לצד ימין שצריך לרבעה ולצד שמאל א"צ וכתב הטורים וטוב לעשות כשניהם.

146

ספר האגור הלכות תפילין סימן סב

 צורת חי"ת לרש"י חטוטרת למעלה כמין מקל לצד שמאל. וכן פירש רבינו אליקים כרש"י וכן הערוך. ור"ת כתב צריך לעשות גובה באמצע גגו כזה, וכן נמצא בשם גאון וכן עמא דבר. והמדקדקים עושים שניהם.

147

ספר האגור הלכות תפילין סימן סג

 בשימושא רבה פסל אם לא עשה תגין שהזכיר רבא. וכן הר"ר יצחק א"ז פסל אם חסר קוץ אחד ואפילו זיון אחד. והרא"ש כתב בגמ' דידן לא הוזכרו התגין האלו ולא מסתברא לפוסלן בשביל זה. וכ"כ הרמב"ם וכן עמא דבר. ור"ת פסל...

148

ספר האגור הלכות תפילין סימן סד

 ואפילו קוצו של יו"ד מעכבת פירוש רגל ימין. ור' אליקים פירש מה שמשוך מראשו כלפי מטה שהוא כתר היו"ד. נהגו כותבי תפילין של מדינת אשכנז לעשות.

149

ספר האגור הלכות תפילין סימן סה

 כתב הר"ר שמשון שבפירוש של מסכת שבת בכתב יד של רש"י צייר צורת התגין אחד לימין ואחד לשמאל ואחד למעלה. ועוד פירש שם שיש עושין שלשתן למעלה, מספר א"ז. וכן עמא דבר לעשות שלשתן למעלה. ואני המחבר נוהג לעשות ה...

150

ספר האגור הלכות תפילין סימן סו

 גרסינן במכילתא והיה לזכרון בין עיניך מכאן אמרו רז"ל המניח תפילין כקורא בתורה והקורא בתורה פטור מן התפילין. ורבינו שמואל בן חפני כתב דליתא להאי ברייתא, דהא חזינן כמה רבנן קשישי שתורתם אומנתם מניחין תפי...

1234567891011121314151617181920