ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספר האגור הלכות תפילין סימן מז

 דיו של ס"ת תפילין ומזוזות הצריך לעשותו ר"ת מקוצים כמו שעושין בצרפת ומתיר לתת אדרמינ"ט לתוך הדיו. מספר אור זרוע דיו דידן פלוגתא דרברבתא יש פוסלין עפצים ויש פוסלין אדרימנ"ט ויש פוסלין וויטרי"אולו. ע"כ י...

132

ספר האגור הלכות תפילין סימן מח

 אם נגע רגל האל"ף בגג האל"ף או פני האל"ף בפנים בגג תחתיה וכדומה לזה כולן פוסלין ואין תקנה במחיקה או בהפרדה שנקרא חק תוכות. אמנם שאר דבקיות באות לאות שהאות נכר אף ע"פ שדבק עם חברו מותר למחוק. וכן הוא בה...

133

ספר האגור הלכות תפילין סימן מט

 ובספר המצוות אם נפל טפת דיו בחלל הבי"ת או בחלל החי"ת או אות אחרת ועתה אין שמה של אות עליה וכל כי האי גונא לא יועיל תקון בין בס"ת או תפילין או מזוזות אבל בירושלמי מכשיר נגיעת אות באות למטה ופוסל למעלה ...

134

ספר האגור הלכות תפילין סימן נ

 בסמ"ג כתב צריך שיניח העליון מן הקלף למעלה ולמטה כמלא אטב' דספרי שהוא כמו חצי צפורן. והרא"ש כתב שא"צ רק שיעור אורך למ"ד למעלה ושיעור כ"ף ונו"ן למטה. הא"ז אינו פוסל אם שירטט בין שיטה לשיטה בתפילין וה"ר ...

135

ספר האגור הלכות תפילין סימן נא

 ועמא דבר לשרטט מצד אחד של הכתב אם אינו יכול לכוין השיטות וכן הכשיר ר"ת והרא"ש ורוקח וסמ"ג והגהות מיימוניות.

136

ספר האגור הלכות תפילין סימן נב

 כתב הרמב"ם עוד הבתים א"צ עבוד לשמן ורב כהן צדק והרא"ש כתבו שצריך. וכן עמא דבר.

137

ספר האגור הלכות תפילין סימן נג

 ספר מצות גדול מתיר לעשות הבתים מקלף מפני שנקרא ג"כ עור וכן ספר התרומה. בפרק הקומץ רבה כתבו התוס' יש שעושין הבתים של תפילין מקלף לבן דלא אמרינן שחורות אלא לרצועות. וכ"כ הרשב"א והעולם נוהג לעשותן שחורות...

138

ספר האגור הלכות תפילין סימן נד

 כתב הרמב"ם הרצועות צריכות עבוד לשמן ולא הבתים ובעל התרומות כתב שצריכות הבתים עבוד לשמן. וכן הרוקח ורבינו יהודא ברזילי ור"א ממי"ץ.

139

ספר האגור הלכות תפילין סימן נה

 כתב הרוקח שיש לגלח השער שעל הצואר כדי שתהיה הרצועה נוגעת בבשרו. ולא נהגו כן.

140

ספר האגור הלכות תפילין סימן נו

 בשימושא רבה מצריך שיעור תפילין אצבעים על אצבעים. והטורים כתב שלא נהגו כן.

1234567891011121314151617181920