ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספר האגור הלכות תפילין סימן לז

 פסק מה"ר מולין שיש לברך להניח בקמץ תחת הה"א אבל לא בפתח ובדגש. אף כי אין חלוק במשמעות מ"מ ראוי לברך כלשון הכתוב להניח בקמץ כמו להניח ברכה אל ביתך עכ"ל.

122

ספר האגור הלכות תפילין סימן לח

 פסק הרשב"א שיכול להפסיק בין של יד לשל ראש לענות קדיש וקדושה אבל צריך לחזור ולברך על של ראש ואפילו הפסיק ושמע, דשומע כעונה.

123

ספר האגור הלכות תפילין סימן לט

 הרא"ש לא כרך הרצועה עד אחר קשירת הראש מקום הפסק.

124

ספר האגור הלכות תפילין סימן מ

 אטר יד ימינו מניח בימין כל אדם. וכתב ה"ר יחיאל מפריז דוקא כשהוא כותב בשמאל אבל כותב בימין מניח בשמאל כל אדם.

125

ספר האגור הלכות תפילין סימן מא

 קיימא לן דלילה זמן תפילין הוא. לכן אין לברך בסילוקן לשמור חקיו דאין הלכה כבני מערבא. וכתב רב האי כי הרשות בידו אם ירצה לברך. ובעל העיטור תמה עליו אם פטור למה יברך ועמא דבר שלא לברך.

126

ספר האגור הלכות תפילין סימן מב

 הר"ר פרץ כתב מאחר דקי"ל דלילה זמן תפילין המשכים לצאת לדרך יכול לברך עליהם קודם זמנם. והרא"ש לא כתב כן.

127

ספר האגור הלכות תפילין סימן מג

 תפילין בח"ה מניח בלא ברכה. והרא"ש כתב לברך ועמא דבר שלא לברך. וא"א הרב מוהר"ר יהודה לנדא ז"ל הנהיג לברך.

128

ספר האגור הלכות תפילין סימן מד

 אם אמר ישראל לאינו יהודי לעבד קלף לשם קדושה ועשה כן הרמב"ם פוסל והרא"ש מתיר כשהישראל עומד על גבו ואומר לו עשה לשם תפילין. ור"י אור זרוע פוסל כמהר"ם.

129

ספר האגור הלכות תפילין סימן מה

 אם לאחר שנכתב נקב תוך האות ולא נשאר מוקף גויל תוך האות יש אומרים כשר והירושלמי פוסל.

130

ספר האגור הלכות תפילין סימן מו

 באור זרוע כתב תפילין לכתחילה צריכין עבוד לשמן. ובדיעבד אם לא עבדן לשמן לפירש"י כשרין ולפי דעת ר"ח ור"ת פסולות. וכן עמא דבר.

1234567891011121314151617181920