ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ספר האגור הלכות ציצית סימן כז

 ונשאל מהר"י מולן והשיב דנשים הלובשות ציצית שטות הוא ומחזי כיוהרא. ואחת היתה בשכונתינו שהיתה לובשת ציצית.

112

ספר האגור הלכות ציצית סימן כח

 עוד נשאל על טלית קטן שלובשין איך מברכין עליו ואיך יהיה עשוי שיהיה בו עטוף. והשיב כי יש מברכין להתעטף וכן משמע בא"ח ואין לחוש אם אין בו עטוף כי נוסח הברכה כך היא כמו לישב בסכה וכהנה רבות. ותואר צורתו ש...

113

ספר האגור הלכות ציצית סימן כט

 וטלית קטן שלובשין על המלבוש וטלית גדול בבית הכנסת. בתחלה נהג מהר"ם שלא להתעטף בטלית קטן עד צאתו מבה"כ ואז הפסיק בדברים בטלים ולבשו וברך. אבל ה"ר משה פרנס כתב למהר"ח שחזר בו מהר"ם ולבשו בתחלה ולא היה מ...

114

ספר האגור הלכות ציצית סימן ל

 יש מפרשים שנשים פסולות לעשות ציצית. וליתא דמדמפסיל אינו יהודי אלמא נשים כשרות בשם ר"י. ומיהו מצאתי שמהר"ם היה מקפיד בנשים. ובפרק המוכר את הספינה אומר שאתתיה דר' חנינא בן דוסא שדיא תכלתא לצדיקים לעתיד ...

115

ספר האגור הלכות ציצית סימן לא

 וטלית שנקרע חוץ לשלש יתפור, תוך ג' לא יתפור וחכ"א יתפור. בסמ"ק משמע דפוסל כר"מ שלא הביא דברי חכמים. וכן אני ההדיוט מדקדק מתוך דברי התוספות, מרדכי קטן.

116

ספר האגור הלכות ציצית סימן לב

 כתב הרשב"א בתשובותיו שהמלבושין שקורין גוניל"א וקוט"א אעפ"י שיש להן ד' כנפות מאחר שהם תפורין ומחוברים למעלה אין להם דין ד' כנפות רק טליתות שהם כולן פתוחות יש להם דין ד' כנפות ע"כ.

117

ספר האגור הלכות ציצית סימן לג

 עוד כתב הרשב"א שאין לשים צנד"ל תחת הכנף והציצית לפי שהוא מפסיק ולא נהגו כן.

118

ספר האגור הלכות ציצית סימן לד

 נשאל מהר"י מולן על היוצא מבית הכנסת ומסיר טליתו וחוזר ולבשו אם יש לו לברך והשיב דמהר"ם הצריך לחזור ולברך ומהר"ח חלק היכא דנשאר עליו טלית קטן שקורין ד' כנפות או כשחוזר לא יחזור לברך.

119

ספר האגור הלכות תפילין סימן לה

 הרא"ש הניח תפילין בין אוזר ישראל ובין עוטר ישראל בתפארה כי תפילין נקראין פאר דכתיב פארך חבוש עליך. עכ"ל.

120

ספר האגור הלכות תפילין סימן לו

 רב אלפס פסק שאין לברך על שתי התפילין אלא ברכה אחת להניח תפילין וכן רב האי גאון. ואם שח בינתים מברך על של ראש על מצות תפילין וכ"כ רש"י. וכן הוא בשימושא רבה. וכתב הר' יצחק אור זרוע ושיטה הישרה לפי הפשט ...

1234567891011121314151617181920