ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספר האגור הלכות ציצית סימן יז

 טלית שאולה עם ציציותיה תוך ל' יום י"א שאין לברך עליה. והרא"ש כתב שיש לברך עליה והמברך יברך והמיקל לא הפסיד ע"כ. והעולם נוהג לברך על טלית שאולה. והמוצא טלית של חבירו י"א שיכול לברך עליה דניחא לי' לאינש...

102

ספר האגור הלכות ציצית סימן יח

 טומטום ואנדרוגינוס חייבין בספק, והרמב"ם כתב יעטוף בלא ברכה ור"ת כתב שנשים יכולות לברך אע"פ שהן פטורות ומכ"ש מי שהוא ספק חייב, ובעל הטורים כתב יותר טוב שלא לברך.

103

ספר האגור הלכות ציצית סימן יט

 ת"ר סדין בציצית בית שמאי פוטרין וב"ה מחייבין ורש"י פסק כב"ה ובסדר רב עמרם ור"ת פסקו כב"ש ופוטרין אפילו טלית של פשתן אפילו במינו. כסות המיוחד ליום אם לבשו בלילה כתב הרמב"ם שפטור מציצית והרא"ש כתב שחייב...

104

ספר האגור הלכות ציצית סימן כ

 בעל הטורים כתב שמותר להשתמש בציצית הקשור בטלית. ובשאלתות פסק בפרשת שלח לך דאסור בציצית ובהושענא ובאתרוג להשתמש ולמד מדם במה שמכסה ששופך. וכתב בעל הטורים טוב להחמיר.

105

ספר האגור הלכות ציצית סימן כא

 מותר ללכת בטלית עם הציצית בבית - הקברות רק שיגביהנו שלא יראה. והר"ר יונה כתב כגון אנו שאין עושין ציצית רק משום מצוה ולא בכל הבגדים, אסור משום לועג לרש דאפשר להסירו.

106

ספר האגור הלכות ציצית סימן כב

 פסק בה"ג דיש לברך לעשות ציצית בשעת העשיה. וליתא דקי"ל כר"נ דאמר ציצית חובת גברא הוא.

107

ספר האגור הלכות ציצית סימן כג

 רב בעי טוויה לשמה לציצית. ושמואל לא צריך. ורש"י פסק כרב ור"ת פסק כשמואל. ומהר"ם כתב שיש להחמיר לנפץ הצמר של צצית לשמה. וכן נוהגין בעלי נפש מאשכנז.

108

ספר האגור הלכות ציצית סימן כד

 כתב רבינו שמריה מפי ריב"א הלוי מי שנחסר במועד ציצית אסור ללבשו ומותר לתקנו במועד.

109

ספר האגור הלכות ציצית סימן כה

 מהר"ם כתב בתשובותיו שאין לעשות טלאי ע"ג הכנף כמו שאנו עושין דכתיב על הכנף ולא על דמעל כדאמרינן גבי חליצה. ואין נראה לי כלל. וכן עמא דבר. ואולי תלמיד טועה כתב כן משמו ולא אמרו מעולם. ע"כ מרדכי קטן.

110

ספר האגור הלכות ציצית סימן כו

 כתב רבינו שמשון וז"ל טליתות שעושין באשכנז והם כמין לבוש ויש להם בית - הצואר וחציו מלפניו וחציו מלאחריו אין זה מן המובחר. דלא מקרי אשר תכסה בה. ור"י קורא תגר על העושין כן בין בציצית בין בלא ציצית כי רפ...

1234567891011121314151617181920