ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ספר האגור הלכות ציצית סימן ז

 ואם מלובש בטלית ופשטה והלך לצרכיו ואח"כ חזר ולבשה דעת ב"ה שלא יברך פעם שניה. ובתשובת הרשב"א בסימן תי"ז מי שלובש אפילו מאה בגדים בציצית זה אחר זה ואין בדעתו בתחילה על כולם צריך לברך על כל אחד ואחד.

92

ספר האגור הלכות ציצית סימן ח

 הרמב"ם ורש"י כתבו שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית. ור"י בר' שמואל כתב שא"צ. כתב בסמ"ק שלא לעשות ציצית של פשתן בטלית של משי. הגאונים ור"ת אסרו לעשות ציצית של פשתן בטלית של פשתן. וכ"כ בתשובת הגאונים בשם ר...

93

ספר האגור הלכות ציצית סימן ט

 נשאל גדול הדור מהרר"י מולן על טלית של משי מאיזה מין נוהגין לעשות הציצית, וטלית שהשתי פשתן והערב צמר גפן מה דינו, והשיב כי רבים נוהגים להטיל ציצית של צמר בטלית של משי, דצמר ופשתים פוטרים בין במינו בין ...

94

ספר האגור הלכות ציצית סימן י

 כל המגרר ציציותיו עליו הכתוב אומר וטאטאתים במטאטי השמד הגה"ה מרדכי קטן. יש לעשות ב' קשרים בכל קשר מה' קשרים שהוא קשר של קיימא, ור"א בר יואל הלוי כתב שבלולב וציצית די בקשר אחד עד כאן הגה"ה במרדכי קטן.

95

ספר האגור הלכות ציצית סימן יא

 בגד בעל ד' כנפים שנכפל כתב הרמב"ם שצריך לתפור כולו מכל הרוחות, והרא"ש כתב שא"צ לתפור הכפילה לשון הטורים. וסדינין שיש להם ד' כנפות רבי' אליהו מפארי"ז היה עושה להם ציצית, רוקח. קבלתי ממורי רבי אליעזר ממ...

96

ספר האגור הלכות ציצית סימן יב

 הטיל ציצית על ציצית כתב הרמב"ם אם נתכוין לבטל הראשונים כשר ואם נתכוין להוסיף פסול והרא"ש לא חלק.

97

ספר האגור הלכות ציצית סימן יג

 כתב בעל העטור שיכול להוסיף על החוטין שאין שיעור לחוטין מלמעלה ור"י כתב עד ח' כפולים שהם י"ו יכול להוסיף ותו לא, ול"נ דדעת בעל העטור לגבי ר"י ב"ר שמואל אינה משנה. ובתשובת הרב ישעיה הראשון הביא מן הספרי...

98

ספר האגור הלכות ציצית סימן יד

 כתב הרמב"ם מנהגנו לעשות חוליות והרא"ש לא היה מדקדק. וב"ה כתב שהאידנא אין לדקדק אפילו בכריכה אפילו אם כרך רובא או לא כרך אלא חוליא אחת כשרה אבל עיקר מצותה לכרוך ע"כ. והעולם נהגו לכרוך שליש ולא לעשות חו...

99

ספר האגור הלכות ציצית סימן טו

 בענין פסיקת הציצית אם נפסקו החוטין כולם ונשתיירו בהן כדי עניבה שיכול לענבם כולם יחד כשר. וזהו לפרש"י שצריך כדי עניבה מן הענף. ולדעת ר"י בר שמואל אפילו לא נשאר מן הגדיל אלא כדי עניבה כשר ואפילו נחתך כל...

100

ספר האגור הלכות ציצית סימן טז

 ומיהו בסמ"ג משמע אף מן הגדיל. ובסמ"ק משמע דוקא אף מן הענף בעינן כדי עניבה. ושיעור עניבה כדי לענוב ד' חוטין לפיר"ת וח' חוטין לפיר"ח וח' חוטין לפירש"י עכ"ל מרדכי קטן. ואני המחבר אומר כי מנהג פשוט בכל אש...

1234567891011121314151617181920