ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

בדיקת הסכין לר' יונה

 עיקר חכמת בדיקת הסכין ביישוב הדעת ובכונת הלב כמו שעינינו רואות כי פעמים יבדוק האדם את הסכין ולא ימצא בה פגימה וכשהוא חוזר ובודק פעם שנייה ימצא הפגימה אין זה אלא שלא כיוון לבו בראשונה וכיוון באחרונה על...

2

בדיקת הריאה לר' יונה

 סרוכה או דבוקה על פי המנהג והלכה נמצאים כללים בשלשה ענינים ומהם יוצאות כמה פארות וסנסנים. הראשון במנין האונות. השני בסרכא יוצאה מן הריאה לגוף הבהמה או לשאר המקומות הסמוכות לה. השלישית בסירכא היוצאה ממ...

3

קונטרס דינא דגרמי

 אמר משה בר נחמן ז"ל: פן יחשדני שומע בהזכירי מקצת דברים שלא בשם אומרן. כעוסק בהן שלא לשמן. אני מנצל את עצמי כי לא כיוונתי לסתמן ולהעלימן. שמן הידוע שדברי דברי רבותי ואנא דמאן ואורייתי דמאן. ודבריהם בפי...

4

דרשה לראש השנה לרמב"ן

 דרשה זו דרש הרמב"ן ז"ל בראש השנה כתיב וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אשה לה' זו היא הפרשה של המועד ...

5

הגדה של פסח לריטב"א

 לפי שיש בסדר לילי פסחים רוב הדעות לחכמים ראיתי לכתוב בו מה שנראה לי שהוא דרך ישר ללכת בו ומה שראיתי למורי הרב אהרן הלוי ז"ל שהיה עושה מעשה. חייב אדם לגמור ההלל בלילי פסחים, וכן מפורש בירושלמי (מסכת סו...

6

הגדה של פסח לרשב"ץ

 והא לך פירוש ההגדה לעניות דעתי שמעון בה"ר צמח זלה"ה. לח   ע"א קורא פרישתי להגדה יזכה להתברך באל אמן 972 סוף מאמר חמץ יסדתיה על כן קראתיה אפיקומן שמעון בנו צמח נתנה אל בנים בני חמד בחיק אומן 973 [הא ל...

7

הלכות לולב לראב"ד

 /הלכות לולב מופיעות גם בראב"ד - תשובות ופסקים סימן ו./ הלכות לולב להראב"ד אמר אברהם ב"ר דוד ז"ל מפני שראיתי בהלכות לולב דברים סתומים שלא הושבו בגמרא כל צרכן, גם הרב ר' יצחק ז"ל לא פירש אותם בהלכותיו, ...

8

הלכות לולב לראב"ד - השגות הרמב"ן

 /ההשגות על הלכות לולב מופיעות גם בראב"ד - תשובות ופסקים סימן ז./ השגות הרמב"ן על הלכות לולב להראב"ד [הרי רבנו הרב קובע הלכה דגזול פסול בכל הימים, אבל שאר הפסולין דוקא ביום הראשון, וכשהוקשה לו ממה שאמר...

9

ספר המחכים

 מעולם לא עברתי על דעת חבירי והם בקשו ממני לסדר סדר התפלה יחד למען ירוץ קורא בו, למען לדעת (ו)לדעת במה יעבוד בוראו שהרי כתיב שויתי י"י לנגדי תמיד, פי' כשאדם מתפלל יהיה כאלו שכינה לנגדו, ואין מעמידין לפ...

10

מנהגי הרב זלמן יענט

 ניסן: כשחל ר"ח ניסן בשבת מפקי' ג' ספרי תורה, בחדא קורין ששה בעניין היום והשביעי קורי' בספר תורה שניה וביום השבת ובראשי חדשיכם, והמפטיר בשלישית בפרשת בא החדש הזה לכם ומפטירין ביחזקאל כל עמי הארץ. ובשבת...

1234567891011121314151617181920