ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

משנה מסכת ביצה פרק ג

 משנה א [*] אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב ואין נותנין לפניהם מזונות אבל צדין חיה ועוף מן הביברין ונותנין לפניהם מזונות רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל כל המחוסר צידה אסור ושאינו...

62

משנה מסכת ביצה פרק ד

 משנה א [*] המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא הוא על כתפו או לפניו וכן המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו אבל מביאה הוא בידו ומתחילין בערמת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה: משנה ב ...

63

משנה מסכת ביצה פרק ה

 משנה א [*] משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת ומכסים פירות בכלים מפני הדלף וכן כדי יין וכדי שמן ונותנין כלי תחת הדלף בשבת: משנה ב [*] כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות משום מצוה בשבת חייבין...

64

משנה מסכת בכורות פרק א

 משנה א [*] הלוקח עובר חמורו של נכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים כהנים ולוים פטורים מקל וחומר אם פטרו של ישראל במדבר ד...

65

משנה מסכת בכורות פרק ב

 משנה א [*] הלוקח עובר פרתו של נכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים כהנים ולוים חייבים לא נפטרו מבכור בהמה טהורה ולא נפטרו ...

66

משנה מסכת בכורות פרק ג

 משנה א [*] הלוקח בהמה מן הנכרי ואין ידוע אם בכרה ואם לא בכרה רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק אמר לו...

67

משנה מסכת בכורות פרק ד

 משנה א [*] עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור בבהמה דקה עד שלשים יום ובגסה חמשים יום רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים אמר לו הכהן בתוך זמן זה תנהו לי הרי זה לא יתנו לו אם היה בעל מום אמר לו תן לי שאוכלנו מ...

68

משנה מסכת בכורות פרק ה

 משנה א [*] כל פסולי המוקדשים נמכרין באיטליז ונשחטין באטליז ונשקלין בליטרא חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנייתן לבעלים פסולי המוקדשין הנייתן להקדש ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור: משנה ב [*] בית שמאי אומרים לא ימ...

69

משנה מסכת בכורות פרק ו

 משנה א [*] על אלו מומין שוחטין את הבכור נפגמה אזנו מן הסחוס אבל לא מן העור נסדקה אף על פי שלא חסרה נקבה מלא כרשינה או שיבשה איזו היא יבשה כל שתנקב ואינה מוציאה טפת דם ר' יוסי בן משלם אומר יבשה שתהא נפ...

70

משנה מסכת בכורות פרק ז

 משנה א [*] מומין אלו בין קבועין בין עוברין פוסלין באדם יותר עליהן באדם הכילון והלפתן המקבן ושראשו שקוע ושקיפס ובעלי החטוטרת רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלין: משנה ב [*] הקרח פסול איזהו קרח כל שאין לו שטה...

1234567891011121314151617181920