ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

משנה מסכת כלים פרק ב

 משנה א [*] כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טהורים ומקבליהן טמאים נשברו טהרו חזר ועשה מהם כלים מקבלין טומאה מיכן ולהבא כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיתטמאין ומטמאין באויר ומיטמאין מאחוריהן ...

192

משנה מסכת כלים פרק ג

 משנה א [*] שיעור כלי חרס ליטהר העשוי לאוכלין שיעורו בזיתים העשוי למשקין שיעורו במשקין העשוי לכך ולכך מטילין אותו לחומרו בזיתים: משנה ב [*] חבית שיעורה בגרוגרות דברי ר' שמעון רבי יהודה אומר באגוזים ר' ...

193

משנה מסכת כלים פרק ד

 משנה א [*] החרס שאינו יכול לעמוד מפני אזנו או שהיה בו חדוד והחדוד מכריעו טהור נטלה האוזן נשבר החדוד טהור רבי יהודה מטמא חבית שנפחתה והיא מקבלת על דפנותיה או שנחלקה כמין שתי עריבות רבי יהודה מטהר וחכמי...

194

משנה מסכת כלים פרק ה

 משנה א [*] תנור תחלתו ארבעה ושיריו ארבעה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בד"א בגדול אבל בקטן תחלתו כל שהוא ושיריו רובו משתגמר מלאכתו איזהו גמר מלאכתו משיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין רבי יהודה אומר משיסיק את...

195

משנה מסכת כלים פרק ו

 משנה א [*] העושה שלשה פטפוטים בארץ וחברן בטיט להיות שופת עליהן את הקדירה טמאה קבע שלשה מסמרין בארץ להיות שופת עליהן הקדרה אע"פ שעשה בראשו מקום שתהא הקדרה יושבת טהורה העושה שתי אבנים כירה וחברם בטיט טמ...

196

משנה מסכת כלים פרק ז

 משנה א [*] הקלתות של בעלי הבתים שנפחתה פחות משלשה טפחים טמאה שהוא מסיק מלמטן וקדירה בשלה מלמעלן יתר מכאן טהורה נתן אבן או צרור טהורה מרחה בטיט מקבלת טומאה מכאן ולהבא זו היתה תשובת ר' יהודה בתנור שנתנו...

197

משנה מסכת כלים פרק ח

 משנה א [*] התנור שחצצו בנסרים או ביריעות נמצא שרץ במקום אחד הכל טמא כוורת פחותה ופקוקה בקש ומשולשלת לאויר התנור השרץ בתוכה התנור טמא השרץ בתנור אוכלין שבתוכה טמאין ור' אליעזר מטהר אמר ר"א אם הצילה במת...

198

משנה מסכת כלים פרק ט

 משנה א [*] מחט או טבעת שנמצאו בנחושתו של תנור נראין אבל לא יוצאים אם אופה את הבצק והוא נוגע בהן טמא באי זה בצק אמרו בבצק הבינוני נמצאו בטפילת התנור מוקף צמיד פתיל אם בטמא טמאין ואם בטהור טהורים נמצאו ...

199

משנה מסכת כלים פרק י

 משנה א [*] אלו כלים מצילין בצמיד פתיל כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה כלי חרס וכלי נתר עצמות הדג ועורו עצמות חיה שבים ועורה וכלי עץ הטהורים מצילים בין מפיהם בין מצידיהן בין יושבין על שוליהן בין מוטין על ...

200

משנה מסכת כלים פרק יא

 משנה א [*] כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלי חזרו לטומאתן הישנה רבן שמעון בן גמליאל אומר לא לכל טומאה אלא לטומאת הנפש: משנה ב [*] כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן...

1234567891011121314151617181920