ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת אהלות פרק ה

 משנה א [*] תנור שהוא עומד בתוך הבית ועינו קמורה לחוץ והאהילו עליו קוברי המת בית שמאי אומרים הכל טמא ובית הלל אומרים התנור טמא והבית טהור רבי עקיבא אומר אף התנור טהור: משנה ב [*] ארובה שבין הבית לעליה ...

12

משנה מסכת אהלות פרק ו

 משנה א [*] אדם וכלים נעשין אהלין לטמא אבל לא לטהר כיצד ארבעה נושאין את הנדבך טומאה תחתיו כלים שעל גביו טמאין טומאה על גביו כלים שתחתיו טמאים ר' אליעזר מטהר נתון על ארבעה כלים אפי' כלי גללים כלי אבנים ...

13

משנה מסכת אהלות פרק ז

 משנה א [*] הטומאה בכותל ומקומה טפח על טפח על רום טפח כל העליות שעל גבה אפי' הן עשר טמאות היתה עלייה אחת על גבי שני בתים היא טמאה וכל העליות שעל גבה טהורות כותל שנית טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת נפש ...

14

משנה מסכת אהלות פרק ח

 משנה א [*] יש מביאין את הטומאה וחוצצין מביאין את הטומאה ולא חוצצין חוצצים ולא מביאים לא מביאין ולא חוצצין אלו מביאים וחוצצים השידה והתיבה והמגדל כוורת הקש כוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שיש להן שולי...

15

משנה מסכת אהלות פרק ט

 משנה א [*] כוורת שהיא בתוך הפתח ופיה לחוץ כזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא וכל שאינו כנגד הזית תוכה והבית טהור בבית אין טמא אלא הבית בתוכה הכל טמא: משנה ב [*] הי...

16

משנה מסכת אהלות פרק י

 משנה א [*] ארובה שהיא בתוך הבית ויש בה פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובה טהור טומאה כנגד ארובה הבית טהור הטומאה בין בבית ובין כנגד ארובה נתן את רגלו מלמעלן עירב את הטומאה מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארוב...

17

משנה מסכת אהלות פרק יא

 משנה א [*] הבית שנסדק טומאה בחוץ כלים שבפנים טהורין טומאה בפנים כלים שבחוץ בית שמאי אומרים עד שיהא בסדק ארבעה טפחים בית הלל אומרים כל שהוא רבי יוסי אומר משום בית הלל פותח טפח: משנה ב [*] אכסדרה שנסדקה...

18

משנה מסכת אהלות פרק יב

 משנה א [*] נסר שהוא נתון על פי תנור חדש ועודף מכל צדדיו בפותח טפח טומאה תחתיו כלים שעל גביו טהורים טומאה על גביו כלים שתחתיו טהורים ובישן טמא ר' יוחנן בן נורי מטהר נתון על פי שני תנורים טומאה ביניהם ה...

19

משנה מסכת אהלות פרק יג

 משנה א [*] העושה מאור בתחלה שעורו מלא מקדח גדול של לשכה שירי המאור רום אצבעיים על רוחב הגודל אלו הן שירי המאור חלון שסתמה ולא הספיק לגומרה חררוהו מים או שרצים או שאכלתו מלחת שעורו מלא אגרוף חשב עליו ל...

20

משנה מסכת אהלות פרק יד

 משנה א [*] הזיז מביא את הטומאה כל שהוא הגיזרה והגבלית בפותח טפח איזהו הזיז שפניו למטה והגיזרה שפניה למעלה ובמה אמרו הזיז מביא את הטומאה כל שהוא בזיז שהוא גבוה מן הפתח שלשה נדבכין שהם שנים עשר טפח יתר ...

1234567891011121314151617181920