ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

משנה מסכת טהרות פרק ט

 משנה א [*] זיתים מאימתי מקבלין טומאה משיזיעו זיעת המעטן אבל לא זיעת הקופה כדברי ב"ש רש"א שיעור זיעה ג' ימים בה"א משיתחברו ג' זה לזה ר"ג אומר משתגמר מלאכתן וחכ"א כדבריו: משנה ב [*] גמר מלמסוק אבל עתיד ...

152

משנה מסכת טהרות פרק י

 משנה א [*] הנועל בית הבד מפני הבדדין והיו לשם כלים טמאין מדרס רבי מאיר אומר בית הבד טמא רבי יהודה אומר בית הבד טהור רש"א אם טהורין להן בית הבד טמא ואם טמאין להן בית הבד טהור א"ר יוסי וכי מפני מה טמאות...

153

משנה מסכת יבמות פרק א

 משנה א [*] חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בנה ובת בתה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת...

154

משנה מסכת יבמות פרק ב

 משנה א [*] כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהם ונולד להן אח ואחר כך יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא ...

155

משנה מסכת יבמות פרק ג

 משנה א [*] ארבעה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו: משנה ב [*] היתה ...

156

משנה מסכת יבמות פרק ד

 משנה א [*] החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה: משנה ב...

157

משנה מסכת יבמות פרק ה

 משנה א [*] רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום: משנה ב [*] כיצד עשה...

158

משנה מסכת יבמות פרק ו

 משנה א [*] הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חלק בין ביאה לב...

159

משנה מסכת יבמות פרק ז

 משנה א [*] אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אף על פי שהוא ח...

160

משנה מסכת יבמות פרק ח

 משנה א [*] הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו: משנה ב [*] איזהו פצוע ד...

1234567891011121314151617181920