ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

משנה מסכת טבול יום פרק ג

 משנה א [*] כל ידות האוכלים שהם חבור באב הטומאה חבור בטבול יום אוכל שנפרס ומעורה מקצת ר' מאיר אומר אם אוחז בגדול והקטן עולה עמו הרי הוא כמוהו ר' יהודה אומר אם אוחז בקטן והגדול עולה עמו הרי הוא כמוהו ר'...

142

משנה מסכת טבול יום פרק ד

 משנה א [*] אוכל מעשר שהוכשר במשקה ונגע בו טבול יום או ידים מסואבות מפרישין ממנו תרומת מעשר בטהרה מפני שהוא שלישי והשלישי טהור לחולין: משנה ב [*] האשה שהיא טבולת יום לשה את העסה וקוצה לה חלה ומפרשתה ומ...

143

משנה מסכת טהרות פרק א

 משנה א [*] שלשה עשר דבר בנבלת העוף הטהור צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר ומטמא טומאת אוכלין בכביצה וכזית בבית הבליעה והאוכלה טעון הערב שמש וחייבים עליה על ביאת המקדש ושורפין עליה את התרומה והאוכל אבר מן ...

144

משנה מסכת טהרות פרק ב

 משנה א [*] האשה שהיתה כובשת ירק בקדרה ונגעה בעלה חוץ לקדרה במקום הנגוב אף על פי שיש בו כביצה הוא טמא והכל טהור נגעה במקום המשקה אם יש בו כביצה הכל טמא אין בו כביצה הוא טמא והכל טהור חזר לקדרה הכל טמא ...

145

משנה מסכת טהרות פרק ג

 משנה א [*] הרוטב והגריסים והחלב בזמן שהן משקה טופח הרי אלו תחלה קרשו הרי אלו שניים חזרו ונמוחו כביצה מכוון טהור יותר מכביצה טמא שכיון שיצאה טפה הראשונה נטמאת בכביצה: משנה ב [*] רבי מאיר אומר השמן תחלה...

146

משנה מסכת טהרות פרק ד

 משנה א [*] הזורק טומאה ממקום למקום ככר לבין המפתחות מפתח לבין הככרות טהור רבי יהודה אומר ככר לבין המפתחות טמא מפתח לבין הככרות טהור: משנה ב [*] השרץ בפי החולדה ומהלכת ע"ג ככרות של תרומה ספק נגע ספק לא...

147

משנה מסכת טהרות פרק ה

 משנה א [*] השרץ והצפרדע ברשות הרבים וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה ועצם מן המת ועצם מן הנבלה וגוש מארץ טהורה וגוש מבית הפרס גוש מארץ טהורה וגוש מארץ העמים שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ואי...

148

משנה מסכת טהרות פרק ו

 משנה א [*] מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים חזר ונעשה רשות היחיד כשהוא רשות היחיד ספיקו טמא כשהוא רה"ר ספיקו טהור המסוכן ברשות היחיד והוציאוהו לר"ה =לרשות הרבים= והחזירוהו לרשות היחיד כשהוא ברשות...

149

משנה מסכת טהרות פרק ז

 משנה א [*] הקדר שהניח את קדרותיו וירד לשתות הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות א"ר יוסי במה דברים אמורים במותרות אבל באגודות הכל טהור המוסר מפתחו לעם הארץ הבית טהור שלא מסר לו אלא שמירת המפתח: משנה ב [*]...

150

משנה מסכת טהרות פרק ח

 משנה א [*] הדר עם עם הארץ בחצר ושכח כלים בחצר אפילו חביות מוקפות צמיד פתיל או תנור מוקף צמיד פתיל הרי אלו טמאין ר' יהודה מטהר בתנור בזמן שהוא מוקף צמיד פתיל רבי יוסי אומר אף התנור טמא עד שיעשה לו מחיצ...

1234567891011121314151617181920