ספרות חז"ל

ספרות חז"ל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4312 מקורות עבור ספרות חז"ל. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

משנה מסכת זבחים פרק יא

 משנה א [*] דם חטאת שנתז על הבגד הרי זה טעון כבוס אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות שנאמר (ויקרא ו) במקום קדוש תאכל אחד הנאכלת ואחד הפנימית טעונות כבוס שנאמר תורת החטאת תורה אחת לכל החטאות: משנה ב [...

112

משנה מסכת זבחים פרק יב

 משנה א [*] טבול יום ומחוסר כפורים אינן חולקים בקדשים לאכול לערב אונן נוגע ואינו מקריב ואינו חולק לאכול לערב בעלי מומין בין בעלי מומין קבועין בין בעלי מומין עוברין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין וכל שאי...

113

משנה מסכת זבחים פרק יג

 משנה א [*] השוחט והמעלה בחוץ חייב על השחיטה וחייב על העלייה רבי יוסי הגלילי אומר שחט בפנים והעלה בחוץ חייב שחט בחוץ והעלה בחוץ פטור שלא העלה בחוץ אלא דבר פסול אמרו לו אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ כיון שה...

114

משנה מסכת זבחים פרק יד

 משנה א [*] פרת חטאת ששרפה חוץ מגיתה וכן שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטור שנאמר (ויקרא י"ז) ואל פתח אהל מועד לא הביאו כל שאינו ראוי לבא אל פתח אהל מועד אין חייבין עליו: משנה ב [*] הרובע והנרבע והמוקצה והנ...

115

משנה מסכת זבים פרק א

 משנה א [*] הרואה ראיה אחת של זוב בש"א כשומרת יום כנגד יום וב"ה אומרים כבעל קרי ראה אחת ובשני הפסיק ובשלישי ראה שתים או א' מרובה כשתים בית שמאי אומרים זב גמור וב"ה אומרים מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים...

116

משנה מסכת זבים פרק ב

 משנה א [*] הכל מיטמאין בזיבה אף הגרים אף העבדים בין משוחררין בין שאינן משוחררין חרש שוטה וקטן סריס אדם סריס חמה טומטום ואנדרוגינוס נותנין עליהן חומרי האיש וחומרי האשה מטמאין בדם כאשה ובלובן כאיש וטומא...

117

משנה מסכת זבים פרק ג

 משנה א [*] הזב והטהור שישבו בספינה או באסדא או שרכבו על גבי בהמה אע"פ שאין בגדיהם נוגעים הרי אלו טמאים מדרס ישבו על הנסר על הספסל על הגשיש של מטה ועל האכלונס בזמן שהן מחגירין עלו באילן שכחו רע בסוכה ש...

118

משנה מסכת זבים פרק ד

 משנה א [*] רבי יהושע אומר נדה שישבה עם הטהורה במטה כפה שבראשה טמא מדרס ישבה בספינה כלים שבראש הנס שבספינה טמאין מדרס נוטלת עריבה מלאה בגדים בזמן שמשאן כבד טמאין בזמן שמשאן קל טהורין זב שהקיש על כצוצרא...

119

משנה מסכת זבים פרק ה

 משנה א [*] הנוגע בזב או שהזב נוגע בו המסיט את הזב או שהזב מסיטו מטמא אוכלים ומשקים וכלי שטף במגע אבל לא במשא כלל אמר רבי יהושע כל המטמא בגדים בשעת מגעו מטמא אוכלים ומשקין להיות תחלה והידים להיות שניות...

120

משנה מסכת חגיגה פרק א

 משנה א [*] הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים החיגר והסומא והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעל...

1234567891011121314151617181920