מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

רא"ש מסכת בכורות הלכות פדיון בכור

 סימן א א מי שנולד לו בן בכור חייב לפדותו בחמש סלעים כסף לאחר שיהיה בן שלשים יום כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה. ואחר שיהיה בן שלשים יום יפדנו מיד א לא יאחר מצותו. ( א ) כמו שאמרו חכמים ז"ל (מכילתא) ושמרתם...

82

רא"ש מסכת ברכות פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] [ א ] מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. פירש"י ואנן שקו...

83

רא"ש מסכת ברכות פרק ב

 סימן א א [דף יג ע"א] [ א ] היה קורא בתורה והגיע ( א ) זמן הקריאה א ( ב ) [ ב ] אם כוון לבו * יצא ואם לאו לא יצא ואף על ב פי שלא קרא בברכותיה יצא. וכן פר"ח ואמרינן נמי בירושלמי אמר רבי אבא זאת אומרת בר...

84

רא"ש מסכת ברכות פרק ג

 סימן א א [דף יז ע"ב] מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל ( א ) המצות האמורות בתורה: גמ' מוטל לפניו אין אינו מוטל לפניו לא ורמינהו מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר. ואם אין לו בית א...

85

רא"ש מסכת ברכות פרק ד

 סימן א א תפלת השחר עד חצות ר' יהודה אומר עד ארבע שעות תפלת המנחה ( א ) עד הערב ר' יהודה אומר עד פלג המנחה תפלת הערב אין לה קבע ושל מוספין כל היום. עד חצות ותחלת זמנה יראה משעלה ברק השחר והאיר פני המזר...

86

רא"ש מסכת ברכות פרק ה

 סימן א א אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו ( א ) שוהין שעה אחת ומתפללים ( ב ) כדי שיכוונו את לבם למקום. ואפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. ואפי' נחש כרוך על עקיבו ( ג ) לא יפסיק: ...

87

רא"ש מסכת ברכות פרק ו

 סימן א א כיצד [דף לה ע"א] מברכין על הפירות על פירות האילן אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין א שעל היין אומר בפה"ג ועל פירות האדמה אומר ב"פ האדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ ועל הירקות א...

88

רא"ש מסכת ברכות פרק ז

 סימן א א [דף מה ע"א] שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן ( א ) אכל דמאי ומעשר ראשון שניטלה תרומתו ( ב ) מעשר שני והקדש שנפדו ( ג ) והשמש שאכל כזית ( ד ) וכותי מזמנין עליו ( ה ) אכל טבל ( ו ) ומעשר ראשון שלא נ...

89

רא"ש מסכת ברכות פרק ח

 סימן א א אלו דברים שבין ב"ש וב"ה בסעודה ב"ש אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ( א ) ובה"א מברך על היין ואח"כ מברך על היום ( ב ) ב"ש אומרים נוטלין לידים ואח"כ מוזגין את הכוס וב"ה אומרים מוזגין את ...

90

רא"ש מסכת ברכות פרק ט

 סימן א א [דף נד ע"א] הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל ( א ) אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה: גמ' ואניסא דרבים מברכין ואניסה דיחיד לא מברכין והא ההוא גברא דהוה אזיל בעבר ימינא נפל עליה אריא איתעב...

1234567891011121314151617181920