מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

רא"ש מסכת ביצה פרק ג

 סימן א א אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב. ואין נותנין לפניהם מזונות אבל צדין חיה ועוף ונותנין לפניהם מזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין * זה הכלל כל [דף כד ע"א] שמחוסר צידה אסור ושא...

72

רא"ש מסכת ביצה פרק ד

 סימן א א המביא כדי יין וכדי שמן ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא הוא לפניו על כתיפו. וכן המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחריו אבל מביאה בידו: גמ' תנא [דף ל ע"א] אם אי אפשר לשנות מותר. אתקין...

73

רא"ש מסכת ביצה פרק ה

 סימן א א [דף לה ע"ב] משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת. ומכסין את הפירות בכלים מפני הדלף. וכן כדי יין וכדי שמן. [ א ] נותנין כלי תחת הדלף בשבת. מתוך פירוש רש"י משמע דמכסין את הפירות איירי בי...

74

רא"ש מסכת בכורות פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי א והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה. שנאמר בישראל ולא באחרים: גמ' ודייקינן עלה בגמרא דאע"ג דגבי מכירה ...

75

רא"ש מסכת בכורות פרק ב

 סימן א א הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו ( א ) אף על פי שאין רשאי א והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל ולא באחרים. ב ( ב ) הכהנים והלוים חייבין לא נפטרו מבכור...

76

רא"ש מסכת בכורות פרק ג

 סימן א א [דף יט ע"ב] א הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה ואם לא בכרה א"ר ישמעאל עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. ( א ) פרה וחמור בת שלש ודאי לכהן ...

77

רא"ש מסכת בכורות פרק ד

 סימן א א עד כמה ישראל חייב ליטפל בבכור בהמה. א בדקה שלשים יום. בגסה חמשים יום. רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים. אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתנו לו ואם היה בעל מום ואמר לו תן לי ואוכלנו ...

78

רא"ש מסכת בכורות פרק ה

 סימן א א [דף לא ע"א] כל פסולי המוקדשין ( א ) ( ב ) נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא. א חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים. ופסולי המוקדשין הנאתן להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה ( ג ) בבכור: גמ' [דף לא ע"ב]...

79

רא"ש מסכת בכורות פרק ו

 סימן א ( א ) א על אלו מומין שוחטין את הבכור. נפגמה אזנו ( ב ) מן הסחוס א ולא מן העור נסדקה אע"פ שלא חסרה. ב ניקבה מלא כרשינא או שיבשה. איזהו יבשה. שאם תינקב אינה מוציאה טיפת דם. ג רבי יוסי בן המשולם א...

80

רא"ש מסכת בכורות פרק ח

 סימן א א [דף מו ע"א] ( א ) יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן. לכהן ואינו בכור לנחלה. בכור לנחלה ולכהן. ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן ( ב ) ואיזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים א אע"פ שיצא ראשו חי. ...

1234567891011121314151617181920