מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ג

 סימן א א המניח את * הכד ברה"ר. ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור: גמ' [דף כז ע"ב] ופריך עליה בגמרא ואמאי איבעי ליה לעיוני ומיזיל. אמרי בי רב משמיה דרב בממלא רה"ר כולה חביות. שמואל אמר באפילה שנו א וכיון דאפ...

62

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ד

 סימן א א שור שנגח ארבעה וחמשה. הך מתני' מוקי' ליה בגמרא [דף לו ע"ב] רישא כרבי ישמעאל וכשתפסו ניזק. וסיפא כר"ע דאמר שותפי נינהו. ופרש"י דלר"ע נמי אי תפסו ניזק נעשה עליו שומר לנזקין והפסיד חלקו וניזקין ...

63

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ה

 סימן א א [דף מו ע"א] שור שנגח את הפרה. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס שאמר ממון המוטל בספק חולקים. אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע"ה. אפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא. א ופסק רב אלפס ז"...

64

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ו

 סימן א א [דף נה ע"ב] הכונס צאן לדיר נעל בפניה כראוי [ויצתה והזיקה] פטור. לא נעל בפניה כראוי ויצתה והזיקה חייב. ומפר' בגמרא כראוי היינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. וזו גבול שמירת שומר חנם. דאף על גב ד...

65

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ז

 סימן א א מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ד' וה'. שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. ומדת תשלומי ד' וה' אין נוהגת אלא בשור ושה בלבד: הא דכפל נוהג בין בדבר שיש ב...

66

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ח

 סימן א א [דף פג ע"ב] החובל בחבירו חייב בחמשה דברים. בנזק כדמפרש בסיפא סימא את עינו קיטע את ידו שבר את רגלו רואין אותו כאילו הוא עבד כנעני נמכר בשוק א שהוא נמכר לעולם. אבל עבד עברי אין לו שומא להמכר לע...

67

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ט

 סימן א א [דף צג ע"ב] הגוזל עצים ועשאן כלים. צמר ועשאו בגדים משלם כשעת הגזילה. ומוקי לה רב אשי בגמרא בשינוי שאינו חוזר. עצים ועשאן כלים בבוכני דהיינו שיפן. צמר ועשאן בגדים בנמטי ומדתני במתני' עצים ועשא...

68

רא"ש מסכת בבא קמא פרק י

 סימן א א [דף קיא ע"ב] הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. אם היה דבר שיש בו אחריות נכסים חייבים לשלם: גמ' אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים * ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה מ"ט כ...

69

רא"ש מסכת ביצה פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] ביצה שנולדה ביום טוב ב"ש אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל: גמ' במאי עסקינן. אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה מאי טעמא דב"ה אוכלא דאפרת הוא. אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים מאי טעמא ...

70

רא"ש מסכת ביצה פרק ב

 סימן א א [דף טו ע"ב] יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת אבל מבשל ליו"ט ואם הותיר הותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי אומרים שני תבשילין ובית הלל אומרים תב...

1234567891011121314151617181920