מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ג

 סימן א א [דף לג ע"ב] המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל. טבח ומכר משלם ד' וה'. למי משלם למי שהפקדון אצלו. והיינו ט...

52

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ד

 סימן א א הזהב קונה את הכסף והכסף אינה קונה [את] הזהב. הנחשת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחשת. מעות הרעות קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות. אסימון קונה את המטבע ומטבע אינו קונה את אסימון....

53

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ה

 סימן א א איזהו נשך ואיזהו תרבית. איזהו נשך המלוה סלע בחמש דינרים. סאתים חטים בשלש. מפני הוא נושך. ואיזהו תרבית המרבה בפירות. כיצד לקח ממנו חטין בדינר זהב הכור וכן השער עמדו * חטין בשלשים דינרין אמר לו...

54

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ו

 סימן א א השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומת. שכר את החמר ואת הקדר להביא לו אפופרין וחלילין לכלה או למת ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר האבד [וחזרו בהן] מקום שאין אדם שוכ...

55

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ז

 סימן א א השוכר את הפועלים ואמר להן להשכים ולהעריב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן. מקום שנהגו לזון יזון. לספק מתיקה יספק. הכל כמנהג המדינה. מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לו לבנו צא וש...

56

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ח

 סימן א א השואל את הפרה ושאל בעליה עמה. שאל את הפרה ושכר בעליה עמה שאל את הבעלים או שכרן ואח"כ שאל את הפרה ומתה * פטור שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם. [דף צד ע"ב] אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים או ש...

57

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ט

 סימן א א המקבל שדה מחבירו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש יחרוש הכל כמנהג המדינה וכשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש וכשם שחולקין ביין כך חולקין [דף קג ע"ב] בזמורות ובקנין ושניהן מספיקין ...

58

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק י

 סימן א א [דף קטז ע"ב] הבית והעלייה של שנים שנפלו שניהם חולקין באבנים ובעצים ובעפר. ורואין אלו אבנים ראוין להשתבר. היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו נוטלן ועולות לו מן החשבון: גמ' מדקתני בסיפא רואין אלו אבני...

59

רא"ש מסכת בבא קמא פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] ארבעה אבות נזיקין (הן) השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא הרי אלו שדרכן לילך ולהזיק כ...

60

רא"ש מסכת בבא קמא פרק ב

 סימן א א [דף יז ע"א] כיצד הרגל מועדת. לשבר בדרך הילוכה והיינו אם דרסה על הכלי ושברתו והבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר [דף יז ע"ב] היינו תולדה כגון שהזיקה בגופה דרך הילוכה או בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה...

1234567891011121314151617181920