מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ג

 סימן א א [דף כח ע"א] חזקת הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית השלחין והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום. והא ד...

42

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ד

 סימן א א [דף סא ע"א] המוכר את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת הפתח אע"פ שאין גבוה עשרה טפחים...

43

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ה

 סימן א א [דף עג ע"א] המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי. פי' רשב"ם והוא הדין בנותן מתנה שלא נתנו מדלא קתני להו ...

44

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ו

 סימן א א [דף צב ע"א] המוכר פירות לחבירו ולא צמחו אפי' זרע פשתן אין חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן: גמ' ת"ר המוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים שאין נאכלים זרען ולא צמחו חיי...

45

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ז

 סימן א א [דף קב ע"ב] האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים י' טפחים אין נמדדין עמה פחות מכן נמדדין עמה ואם אמר כבית כור עפר אפי' היו שם נקעים עמוקים עשרה ...

46

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ח

 סימן א א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין. אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אח...

47

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ט

 סימן א א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות נזונות. ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא בין נכסים מרובין לנכסים מועטין. דבנכסים מרובים הנכס...

48

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק י

 סימן א א [דף קס ע"א] גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולין רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבי שמ...

49

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. ובמקום שהיא של מוצאה כגון בעיר שרובה כותים זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין...

50

רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ב

 סימן א א אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. [אלו מציאות שלו] מצא פירות מפוזרין מעות מפוזרות כריכות ברשות הרבים ועיגולי דבילה וככרות של נחתום ומחרוזות של דגים וחתיכות של בשר וגיזי צמר הבאות ממדינתן ולשונ...

1234567891011121314151617181920