מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

הקדמה לספר המאור

 פתיחת רבינו זרחיה הלוי מספר המאורות כשהוחל החבור הזה היה מחברו בן תשע עשרה שנה ופתח בו בבתים האלה: אשדר תקרובתא, אסדר אוריתא, למאן די תושבחתא לדיליה, וגבורתא. דשמע ית קלי, לאלומי חילי באוריה, ויהיב לי...

32

המאור הגדול מסכת סוטה

 זה מצאתי מפי ה"ר משה ברבי יוסף ז"ל והעתקתיו ככתבו וכלשונו. (דף לא:) עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת וכו'. שמועה זו רבו הויותיה וסתרא סיפא לרישא ורישא לסיפא ופרישנא לה בתורת טעמא ולא כפי משמעה. ותחלת ד...

33

ספר הצבא

 מדות שלש עשרה הליכות להגות, הגמרא כפי מדות בדת אל נאור. לעות יעפי בין. אספתימו אלי, ספר בשם צבא לספר מאור. מצאתי הגמרא נדרש גם הוא בי"ג מדות חליפות במדות שהתורה נדרשת בהן, ומנהגיהן ברוב מקומותיהם ידוע...

34

השגות הרמב"ן לספר הצבא

 אמר משה בר נחמן. בעזר האל הנאמן. אפקוד על אנשי הצבא אשר צבאו על רבינו הרב הגדול רבי' יצחק בן אלפסי זכר צדיק וקדוש לברכה. כתוב בס' הצבא סברוה שאינו בטל בפרק המוכר את הבית סברוה דכולי עלמא אית להו דנהרד...

35

כתוב שם לראב"ד מסכת זבחים

 דף סז ב חטאת לזו ועולה לזו, והביאו בשיתוף קן סתומה, תורים או שני בני יונה ולקחו נמי בשתוף קן א' מפורשת תורים או בני יונה ופרשו זו לחטאת וזו לעולה, [עשה] כולן למעלה מחצה וכו'. חציין למטה וחציין למעלה א...

36

כתוב שם לראב"ד מסכת מנחות

 במאור   שבת   דף   יא : ד"ה   אמר   רב   יהודה   אמר   רב   וכו' . לרי"ף   הל'   ציצית   סי'   רעג   דף   יג : ( מנחות   דף   לט : שבת   דף   כה   ב ). כתוב שם: הוי יודע כי כל הגאונים ז"ל שהיו מעולם כ...

37

הקדמה למלחמת ה'

 פתיחת הרמב"ן בספר מלחמות ה' ב"ת ויתד ב"ת ויתד וב"ת בדלת וכן בסוגר גבר לבבך בזמן נשמן שכל ובינה יצרוך מן: הט אזנך לנאם בנו נחמן כי הוא במדבר מאכילך מן: בחיך בסים זמרא, שבחא ויקרא אסדר, ותדירא בפומי כנו...

38

גליון מהרש"א על הלכות קטנות למרדכי

 פרק התכלת סימן תתקמ"ב. ויש לומר כיון שעתיד הוא לגומרה . כבר תמה ע"ז בת' פרי הארץ סי' א' ד"ה איברא שהוא נגד הש"ס פ' התכלת דף מ' ע"ב:

39

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבינים בונין. הכל כמנהג המדינה. מקום שנהגו לבנות פי' לבנות כותלי חצירות א דומיא דקתני וכן בגינ...

40

רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ב

 סימן א א ב [דף יז ע"א] לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אא"כ הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים...

1234567891011121314151617181920