מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ח

 [דף נג עמוד ב (בדפוס וילנא)] ס (ס) [א] יש [מו, א] בכור לנחלה ואינו בכור לכהן וכו', איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן הבא אחר הנפלים אע"פ שיצא ראשו חי, ובן ט' שיצא ראשו מת וכו'. ופירש"י וז"ל, הבא אחר הנ...

22

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק א

 [דף א עמוד א (בדפוס וילנא)]   1 . כדברי המהריט"א כאן איתא נמי בשיטה מקובצת בכורות ב, א אות ג' דהיכא דכל האם של הגוי מודה ר"י דפטורה מבכורה, ורק היכא שיש לישראל חלק באם ובולד מחייב ר"י. ועיי' במרומי שד...

23

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ב

 1 . בשו"ת דברי חיים ח"ב סי' קי"א תמה על המהריט"א שדן היכי משכחת לה קנין מספק, והלא אם נתן מעות לגוי וילדה בכור והגוי מסכים לתת לו המקח ללא אפשרות לחזרה, שפיר י"ל דקונה מספק כיון שנותן לו מדעתו, ודוגמא...

24

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ג

 1 . בהגהות חק נתן הגיה דברי התוס' לצורך ביאור זה דכצ"ל ועוד נראה לתרץ וכו' וקאי לקושייתם הראשונה. 2 . ביד דוד בסוגיין תירץ עפ"י מש"כ התוס' לקמן כ, ב ד"ה חלב, דאיכא חזקה דהעמד בהמה בחזקת שלא ילדה, ולפי...

25

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ד

 1 . בביאור כוונת הרמב"ם כתב בנזר הקודש בסוגיין, דלכאו' יש לחקור בהא דתנן עד כמה ישראל חייב לטפל בבכור, בדקה ל' יום וכו', האם ליכא חיוב נתינה כלל קודם הזמן הזה, או"ד דהחיוב נתינה איכא כבר בלידה, רק דהט...

26

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ה

 1 . בדפוס ראשון מתחיל פרק ה' באות ל"ז, והיינו על דברי הרמב"ן תנן התם וכו', ואות ל"ו על מש"כ הרמב"ן ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור. 2 . ונראה ליישב דהספק בירושלמי קאי אליבא דר' יהודה דס"ל מע"ש ממון הדיוט ה...

27

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ו

 1 . עיין במהריט"א לקמן פ"ח אות פ"א אות קטן א' מה שכתב בזה, ועיין עוד בשדה חמד כללים מער' ה "כף "כלל קנ"ד שהביא תרוצים נוספים על הרמב"ם. 2 . ולפי דבריו יוצא דלר' ישמעאל דדריש כל היכי דכתיב כל בכלל ופרט...

28

מהרי"ט אלגאזי בכורות - הערות פרק ח

 [דף נג עמוד ב (בדפוס וילנא)]   1 . עיי' בספר יד דוד בסוגיין מש"כ על דברי המהריט"א. 2 . עיי' במהרש"א נדה כט, א ברש"י ד"ה ואפילו הראש עמהם, שכתב דבבן ט' מת הראש לבד פוטר בנפלים לכו"ע. ובסדרי טהרה בחידוד...

29

מהרי"ט אלגאזי הלכות חלה

 [דף כד עמוד א (בדפוס וילנא)] א (א) [א] תנן [חלה פ"א מ"ג] אלו חייבים בחלה ופטורין מן המעשרות וכו', מעשר ראשון שניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו וכו'. גרסינן בירושלמי [חלה פ"א ה"ג] עלה דמתניתין מעשר ר...

30

מהרי"ט אלגאזי חלה - הערות

 [דף כד עמוד א (בדפוס וילנא)]   1 . עיי' בתורתן של ראשונים על הירושלמי שם. 2 . כ"פ בפני משה שם ועיי' במראה הפנים. 3 . עיי' במראה הפנים על ירושלמי חלה שם שהשווה בין הבבלי לירושלמי דליכא מחלוקת. וכעין זה...

1234567891011121314151617181920