מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ו

 סימן א א נגמר הדין היו מוציאין אותו לסוקלו וכו' [דף מו ע"א] תנא אמר ר' אלעזר שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן הדין ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה. ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת והביאוהו ל...

192

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ז

 סימן א א ארבע מיתות נמסרו לב"ד וכו': [דף נב ע"א] . תניא היה ר' (ירמיהו) +מאיר+ אומר מה תלמוד לומר את אביה היא מחללת. שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול כבוד נוהגין בו בזיון: אומר ארור שזה ילד ארור ש...

193

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ח

 סימן א א בן סורר ומורה [דף עג ע"א] ואלו שמצילין אותן בנפשו. הרודף אחר חבירו להורגו ואחר הזכור ואחר נערה המאורסה. אבל הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת ועובד עבודת כוכבים אין מצילין אותן בנפשו: סימן ב ב ג...

194

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ט

 סימן א א אלו הן הנשרפין. [דף עו ע"א] תניא אל תחלל את בתך להזנותה רבי אליעזר אומר זה המשיא בתו לזקן רבי עקיבא אומר [דף עו ע"ב] [איזה עני ורשע ערום] זה המשהה בתו א בוגרת ואמר רב כהנא משום ר"ע הוי זהיר מ...

195

רא"ש מסכת סנהדרין פרק י

 סימן א א [דף פד ע"ב] אלו הן הנחנקין. איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו. ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למשקל ליה סילוא מר בריה דרבא לא שביק ליה לבריה למיפתח ליה כיבא דילמא חביל ליה והוה ליה איסור חנק...

196

רא"ש מסכת סנהדרין פרק יא

 סימן א א [דף צ ע"א] א כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ: ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה והאומר אין תורה מן השמים ואפיקורוס. ר"ע אומר אף ה...

197

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהן להשאילן ולשאול מהן. להלוותם וללוות מהן לפורען ולפרוע מהן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שהוא מיצר אמרו לו אע"פ שמיצר עכשיו...

198

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

 סימן א א אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודין על הרביעה לא תתייחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות. ולא יתייחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכות דמים. ומה שנהגו האידנא להעמיד בהמה אצלם...

199

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ג

 סימן א א כל הצלמין אסורין מפני שהן נעבדים פעם אחת בשנה דברי ר"מ וחכמים אומרים אין אסור אלא כל שיש בידו מקל או צפור או כדור: רשב"ג אומר אף כל שיש בידו כל דבר: גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל באנדרטי של מלכי...

200

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ד

 סימן א א רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו בצד זו בצד מרקוליס אסורות שתים מותרות. וחכמים אומרים את שנראה עמו אסורות ואת שאינן נראות עמו מותרות: גמ' [דף נא ע"א] אמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן מנין לזובח בהמה בעל...

1234567891011121314151617181920