מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ד

 א . כו, ב. ב . בכת"י ובדפו"ר, בתוך הרועים.   [דף כ עמוד א]   ג . מלאכי ב, ח. ד . במדבר יח, לב. ה . כז, א. ו . בכת"י, למכריו. ז . בגמ' ובכת"י, כיון. ח . פ"ד מ"ה. ט . בכת"י, מתני' הזרוע הלחיים והקיבה וב...

12

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ה

 א . לא, א. ב . בכת"י, שוקלין. ג . לב, א. ד . בכת"י ת"ז ליתא. ה . במדבר יח, יז. ו . בגמ' ובכת"י, יפדה, ועי' בהגהות הב"ח אות א'. ז . בגמ' ת"ז ליתא, ובכת"י ודפו"ר, ונמכר הוא, ועי' בהגהות הב"ח שם. ח . ויק...

13

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ו

 א . לז, א. ב . בכת"י ובדפו"ר, הסחוס. ג . בכת"י, שאם תינקב אינה מוציאה. ד . לז, ב. ה . בגמ' ובכת"י, הסדק. ו . בכת"י, והסדק.   [דף נא עמוד א]   ז . לח, א. ח . בכת"י, ריס. ט . בכת"י, ונפגם ונסדק. י . בגמ...

14

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ח

 [דף נג עמוד ב]   א . מו, א.   [דף נד עמוד א]   ב . בכת"י ובדפו"ר, שיצא ראשו.   [דף נד עמוד ב]   ג . בכת"י, או בן. ד . בכת"י, צורת.   [דף נה עמוד ב]   ה . בכת"י, ואינו. ו . בכת"י, ילדה ועודה. ז . בכת"י...

15

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק א

 [דף א עמוד א (בדפוס וילנא)] א [א] מתני' הלוקח עובר חמורו של נכרי וכו'. כתבו התוס' [ב, א] בד"ה הלוקח וז"ל, לוקח מפטר מבכורה משום אם שהיא של גוי ומוכר מפטר משום ולד של גוי, ומתרי קראי נפקי וכו' ושותפות ...

16

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ב

 (טז) [א] מתני' הלוקח עובר פרתו וכו'. גמ' [יג, א] א"ר יצחק בר נחמני ישראל שנתן מעות לגוי בבהמתו בדיניהם אע"פ שלא משך קנה וחייבת בבכורה וכו'. הנה קודם בואי לדברי רבינו לענין הלכה, ראיתי לעמוד בקצת דברים...

17

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ג

 (כה) [א] מתני' [יט, ב] הלוקח בהמה מן הגוי וכו'. גמרא [כ, א] ורבי יהושע סבר מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה וכו'. הנה התוס' בשמעתין [שם] בד"ה ור' יהושע סבר חוששין לטינוף כתבו וז"ל, וא"ת הא קא מסקינן לקמן ...

18

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ד

 (מב) [ז] מתני' עד כמה ישראל חייבין ליטפל וכו'. בגמ' [כו, ב] מנה"מ, אמר רב כהנא דאמר קרא בכור בניך תתן לי כן תעשה לצאנך, מלאתך ודמעך לא תאחר כן תעשה לשורך, ופריך איפוך אנא, ומשני מסתברא דמוקדם למוקדם ד...

19

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ה

 (לו) [א] 1 מתני' [לא, א] ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור, כתב רש"י ז"ל, ושוקלין וכו' שאם יש לו חתיכת בשר חולין שנשקלה בליטרא יכול לשקול בשר בכור כנגדה ע"כ, והר"מ בפי' המשניות פירש באופן אחר וז"ל, מנה כנגד ...

20

מהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות פרק ו

 (נב) [א] מתני' על אלו מומין שוחטין את הבכור וכו'. גרסינן בגמ' [לז, א] אמאי, פסח ועור כתיב, ומשני כתיב נמי כי יהיה בו מום, ופריך ואימא כי יהיה בו מום כלל פסח ועור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט וכו...

1234567891011121314151617181920