מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

רא"ש מסכת נדרים פרק י

 סימן א א [דף סו ע"ב] נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה [דף סז ע"א] הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר ואין צ"ל שקיים א' מהם: גמ' למה ליה למימר ואין צ"ל שקיים אחד מהם השתא יש לומר ה...

182

רא"ש מסכת נדרים פרק יא

 סימן א א [דף עט ע"א] אלו נדרים שהוא מיפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט [דף עט ע"ב] אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש ואלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות עולם על...

183

רא"ש מסכת סוכה פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר. ושאינה גבוהה י' טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה: גמ' מה"מ אמר רבה אמר קרא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הו...

184

רא"ש מסכת סוכה פרק ב

 סימן א א הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו א"ר יהודה נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המטות בפני הזקנים [ולא אמרו לנו דבר]. אמר ר"ש מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן תחת המטה ואמר להן ר"ג לחכמים ראיתם טב...

185

רא"ש מסכת סוכה פרק ג

 סימן א א [דף כט ע"ב] לולב הגזול * והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר ר' יהודה אומר יאגדן מלמעלה ציני הר הברזל כשרות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר...

186

רא"ש מסכת סוכה פרק ד

 סימן א א לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה החליל חמשה וששה לולב ששה ושבעה כיצד יום טוב הראשון של חג כשחל להיות בשבת שבעה בשאר כל הימים ששה: גמ' אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי ש...

187

רא"ש מסכת סנהדרין פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] דיני ממונות בשלשה. גזילות וחבלות בשלשה. נזק וחצי נזק בשלשה. תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי ר"מ וחכ"א [מוציא שם רע] בעשרים ושלשה: [דף ב ע"ב] גמ' ומפ...

188

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ג

 סימן א א [דף כג ע"א] * זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד ד"ר מאיר. וחכ"א שני הדיינין בוררין להן עוד אחד. ** זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה *** ד"ר מאיר. וחכמים אומרים ...

189

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ד

 סימן א א [דף לב ע"א] אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות. דיני ממונות בשלשה דיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין ...

190

רא"ש מסכת סנהדרין פרק ה

 סימן א א היו בודקין אותו וכו': [דף מא ע"ב] אמר רבי אחא בר חנינא (אמר אביי) אמר רב אסי אמר רבי יוחנן * עד מתי מברכין על החדש עד שיתמלא פגימתו. וכמה אמר רב יהודה עד שבעה. נהרדעי אמרי עד ששה עשר. [דף מב ...

1234567891011121314151617181920