מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

רא"ש מסכת נדה הלכות נדה בקיצור

 סימן א א ת"ר והזרתם את בני ישראל מטומאתן מכאן אמר ר' אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה. אמר רבה עונה. וכמה עונה. או יום או לילה. וצריכה האשה להכין ולידע זמן ווסת ראייתה מתי היא ר...

172

רא"ש מסכת נדרים פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] כל כינויי נדרים כנדרים. חרמים כחרמים. שבועות כשבועות נזירות כנזירות ( א ) הא דתקינו כינויין לשבועות כי היכי דלא לימא שבועה לה'. א"כ משמע דשבועה וכינוי בלא הזכרת השם הויא שבועה וקשה...

173

רא"ש מסכת נדרים פרק ב

 סימן א א ואלו מותרין. חולין שאוכל לך כבשר חזיר כעבודת כוכבים כעורות לבובין כנבלות וטריפות כשקצים ורמשים כחלת אהרן וכתרומתו מותר האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל את ראשו לכך...

174

רא"ש מסכת נדרים פרק ג

 סימן א א [דף כ ע"ב] ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזים נדרי הבאי נדרי שגגות נדרי אונסין נדרי זירוזין היה מוכר חפץ אמר ( א ) קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל [דף כא ע"...

175

רא"ש מסכת נדרים פרק ד

 סימן א א [דף לב ע"ב] אין בין המודר הנייה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלי' שאין עושין בהן אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה וכברה ורחים ותנור אבל משאילו חלוק וטלית ונזמים וטבעות וכל...

176

רא"ש מסכת נדרים פרק ה

 סימן א א [דף מה ע"ב] השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר. ר' אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו [דף מו ע"א] ושניהם אסורין להעמיד תנור וכירים ולגדל תרנגולים. היה אחד מהן מוד...

177

רא"ש מסכת נדרים פרק ו

 סימן א א [דף מט ע"א] הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק אמר קונם תבשיל שאני טועם אסור במעשה קדירה רך ומותר בעבה ומותר בביצה טרמיטא ובדלעת הרמוצה: גמ' תנא ר' יאשיה אוסר אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר...

178

רא"ש מסכת נדרים פרק ז

 סימן א א [דף נד ע"א] הנודר מן הירק מותר בדילועין ור' עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם כן הדבר שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדי...

179

רא"ש מסכת נדרים פרק ח

 סימן א א [דף ס ע"א] קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבוא שבוע זו אסור בכל השבוע ו...

180

רא"ש מסכת נדרים פרק ט

 סימן א א [דף סד ע"א] רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין אמר רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום אמר ליה אם כן אין נדרים ומודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבי...

1234567891011121314151617181920