מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

רא"ש מסכת נדה פרק ב

 סימן א א [דף יג ע"א] כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ ומיירי באשה עסוקה בטהרות א ( א ) אבל אינה עסוקה בטהרות אין לה לבדוק כלל שלא יהא לבו נוקפו ופורש ואיש אפילו אם הוא עסוק בטהרות ( ב ) כי...

162

רא"ש מסכת נדה פרק ג

 סימן א א [דף כא ע"א] המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ( א ) ואם לאו טהורה. ר"י אומר בין כך ובין כך טמאה ( ב ) דבשביל החתיכה עצמה אינה טמאה ( ג ) אפי' אם היא מארבע מראות דמים. אלא בהא פליגי רבנן סברי אפשר...

163

רא"ש מסכת נדה פרק ד

 סימן א א [דף לא ע"ב] בנות כותים נדות ( א ) מעריסתן. והכותים מטמאין משכב ( ב ) תחתון כעליון ( ג ) מפני שהן בועלי נדות ( ד ) והן יושבות על כל דם ודם: גמ' [דף לג ע"א] תניא אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה ...

164

רא"ש מסכת נדה פרק ה

 סימן א א [דף מ ע"א] א יוצא דופן ( א ) אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה. ואין חייבין עליו קרבן רבי שמעון אומר הרי הוא כילוד. ב ( ב ) כל הנשים מטמאות בבית החיצון: [דף מא ע"ב] גמ' ג הי ניהו בית החיצון...

165

רא"ש מסכת נדה פרק ו

 סימן א א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון. או חולצת או מתייבמת. בא העליון עד שלא בא התחתון. אף על גב שאי אפשר ( א ) ר' מאיר אומר ( ב ) לא חולצת ולא מתייבמת ( ג ) וחכמים אומרים או חולצת או מתייבמת. מפני...

166

רא"ש מסכת נדה פרק ח

 סימן א א [דף נז ע"ב] א הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה טמאה. שלא כנגד בית התורפה טהורה על עקבה ועל ראש גודלה טמאה. על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה. מבחוץ ועל הצדדין מכאן ומכאן טהורה. ב ראתה על חלוקה...

167

רא"ש מסכת נדה פרק ט

 סימן א א [דף נט ע"ב] א האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה אם יושבת טהורה. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טהורה. ב ( א ) איש ואשה שעשו צרכיהן בתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מט...

168

רא"ש מסכת נדה פרק י

 סימן א א ( א ) תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת בית שמאי אומרים נותנין לה ד' לילות. ובית הלל אומרים ( ב ) עד שתחיה המכה. ( ג ) הגיע זמנה לראות ב"ש אומרים נותנין לה לילה ראשונה. וב"ה אומרים עד מוצאי שב...

169

רא"ש מסכת נדה הלכות כלאי בגדים

 סימן א א [דף סא ע"ב] אמר ( א ) רפרם בר פפא אמר רב חסדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר. א"ל רבא לרפרם בר פפא מנא ליה לסבא הא. אמר ליה מתני' היא דתנן בודק עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה ואי ליכא אימור עורב...

170

רא"ש מסכת נדה הלכות מקוואות

 סימן א א (ת"כ פרשה שמיני) ת"ר אלו נאמר ומקוה המים יהיה טהור יכול אפי' מילא מים על כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת"ל מעיין א מה מעיין בידי שמים ב אף מקוה בידי שמים ( א ) אי מה מעיין מטהר בכל שהוא אף ...

1234567891011121314151617181920