מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

רא"ש מסכת מגילה פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר לא פחות ולא יותר. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר. אלא שהכפרים ...

152

רא"ש מסכת מגילה פרק ב

 סימן א א [דף יז ע"א] הקורא את המגילה למפרע לא יצא ( א ) קראה על פה קראה תרגום בכל לשון לא יצא אבל קורין אותה ללועזות בלעז והלועז ששמע אשורית יצא: גמ' תנא וכן בהלל וכן בקריאת שמע וכן בתפלה אם אמרה למפר...

153

רא"ש מסכת מגילה פרק ג

 סימן א א [דף כא ע"א] הקורא את המגילה עומד ויושב יצא. קראה אחד קראוה שנים יצאו. מקום שנהגו לברך יברך שלא לברך לא יברך. בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין שלשה אין פוחתין מהם ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין...

154

רא"ש מסכת מגילה פרק ד

 סימן א א בני העיר ( א ) שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת בית הכנסת לוקחין תיבה תיבה לוקחין מטפחות מטפחות לוקחין ספרים [דף כו ע"א] ספרים לוקחין תורה אבל אם מכרו תורה לא יקחו ספרים ספרים לא יקח...

155

רא"ש מסכת מועד קטן פרק א

 סימן א א תנו רבנן (חגיגה דף יח א) את חג המצות ( א ) תשמור לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יאשיה. ורבי יונתן אומר קל וחומר ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לא לפניהם ולא לאחריהם אסורין בעשי...

156

רא"ש מסכת מועד קטן פרק ב

 סימן א א [דף יא ע"ב] מי שהפך את זיתיו ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו פועלים טוען קורה ראשונה ומניח לאחר המועד דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר זולף וגומר ( א ) וגף כדרכו [דף יב ע"א] וכן מי שהיה יינו בתוך הבו...

157

רא"ש מסכת מועד קטן פרק ג

 סימן א א ואלו מגלחין במועד הבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מבית האסורין [דף יד ע"א] * ומנודה שהתירו לו חכמים את נידויו ומי שנשאל לחכמים והותר והנזיר והמצורע והעולה מטומאתו לטהרתו: ירושלמי הוינא סברא...

158

רא"ש מסכת מכות פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] כיצד העדים נעשים זוממין מעידין אנו על איש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו אלא סופג את הארבעים מעידין אנו את איש פלוני שחייב גלות אין אומרי...

159

רא"ש מסכת מכות פרק ג

 סימן א א אלו הן הלוקין וכו' [דף יז ע"א] הנוטל האם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בהן קום עשה אין לוקין עליו: [דף טו ע"ב] תני תנא קמיה...

160

רא"ש מסכת נדה פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] כל אשה ( א ) שיש לה וסת ( ב ) דיה שעתה, דכיון שיש לה וסת קבוע אמרי' אורח בזמנו בא ואינה מטמאה למפרע. גרסי' בפ' כל היד (דף טז א) ( ב* ) בעא מיניה רבא מרב נחמן ווסתות דאורייתא או דרב...

1234567891011121314151617181920